My se ptáme, starosta odpovídá - II

04.02.2018 00:06

Následující otázky jsme položili starostovi již na zářijovém ZMM. Pro lepší přehlednost je uvádíme i na těchto webových stránkách.

Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu.
 
Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a je v současnosti žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
Doplňující komentář místostarostka Chybíková.
 
Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se 
 
musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do 
 
dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy 
 
cyklostezek.
 
Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této 
 
věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Komentováno na začátku projednávání bodu 2. dnešního zasedání. Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je 
 
dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v 
 
Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu 
 
projekčních prací – úkol probíhá.
 
Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z 
 
penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o 
 
rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení 
 
hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, 
 
volejte městskou policii.
 
Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k Benešova
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
1. Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
Kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu. (Pozn. Nyní zde má kancelář vedoucí pracovní čety p. Šula.)
 
2. Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a v současnosti je žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
 
3. Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
4. Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
5. Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy cyklostezek.
 
6. Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
7. Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu projekčních prací – úkol probíhá.
 
8. Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
9. Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, volejte městskou policii.
 
10. Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k ul. Benešova. Bude se řešit?
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
 
(LiPro)