To nejlepší ze zastupitelstva 5. září 2016

16.10.2016 20:57

Uvádím přehled deseti vybraných projednávaných témat, o kterých by měl každý občan vědět. Prvním bodem byl opět závoz u rybníku Primál. Firma GAS Transport měla předat pozemek městu k zemědělskému využívání do 30.9.2015, ale předávací protokol byl podepsán až 31.3.2016, přičemž k odstranění nedodělků mělo dojít až do 30.4.2016. Šlo o to, aby město požadovalo po firmě GAS Transport náhradu za období, kdy pozemek nemohl být zemědělsky využíván. Radnice si vyžádala právní rozbor kanceláře Mgr. Hrachy a dle něj požadovala částku pouze 1 479,- Kč, která byla GAS Transportem nezvykle rychle zaplacena. Spor byl o výši částky, která se nám zdála neúměrně nízká. I když jsme požadovali údradu mnohonásobně vyšší, koalicí byla zamítnuta.

Druhým zajímavým bodem byla diskuze o nálezu ropných látek v Moravanském potoku, který napájí vodní nádrž u ulice Masarykova a Přízřenic, která má být jakousi oddychovou zónou pro občany s možností koupání. Tak v bahně přítoku do této nádrže byly zjištěny měď, zinek a vysokovroucí uhlovodíky v mnohonásobně převyšujícím množství, než je povolený limit. Radnice nechala odbagrovat bahno a zlikvidovat sedimenty za 158 tis. Kč a tím považovala problém za vyřízený. Zastupitelé požadovali, aby byl zdroj znečištění vypátrán a vzniklá škoda byla původci dána k úhradě. Odbor životního prostředí prý ale ještě šetření neukončil, budou odebrány další vzorky i přímo z vody potoky a rybníka a dle výsledků se rozhodne o dalším postupu. 

Třetím bodem byl možný převod a prodej pozemků městu v lokalitě Bobrava. Vzhledem k tomu, že majitelé požadovali úhradu i za pozemky pod nedokončenými komunikacemi, k odsouhlasení nedošlo a starosta bude s nimi o ceně dále jednat.

Čtvrtým bodem byl návrh Rady města na prodej objektu služeb na ul. Hybešova 654, který v současnosti město pronajímá. I když jsme byli proti a já jsem navrhoval nabídnout objekt k dalšímu pronájmu bez prodeje, město vyhlásí výběrové řízení na prodej a předloží nejvýhodnější nabídku na zasedání ZMM ke schválení. Toto prošlo těsnou většinou 8 hlasů koalice.

Pátým bodem, který stojí za pozornost, je rozšíření sběru a třídění odpadů o plechovky od nápojů, konzerv a víčka např. od jogurtů atd. V podzimních měsících budou na 10 místech k tomuto účelu umístěny 240 l popelnice. Možnost spalování suchých rostlinných materiálů nadále zůstává ve dnech středa a pátek, vždy od 9 do 11 hod a od 16 do 20 hod.

Šestým bodem je informace o tom, že k novému územnímu plánu budou vypracovány územní studie o revitalizaci veřejných prostranství při ulicích Husova, Sadová, Pilcova, Komenského, Poděbradova a Masarykova, dále studie bydlení v lokalitách Zahrádky a Bobrava a bude provedena výšková zónace celého města, tj. pro jednotlivé části města budou stanoveny maximální možné výškové hladiny výstavby v metrech. To by mohlo být dokončeno v průběhu r. 2017.

Sedmým bodem byl požadavek vlastníků pozemků vpravo od příjezdové cesty do areálu CTP směrem k Želešicům, na změnu jejich určení z plochy zemědělské na plochu stavební pro průmyslovou výrobu a skladování.Tím by došlo k dašímu rozšíření průmyslové zóny a s tím spojené kamionové dopravy. Tyto plochy jsou ale současně v místě územní rezervy pro brněnské tengenty, takže není s nimi možno jakkoli nakládat. Je to snad první a jediný "pozitivní" dopad zamýšlených tangent na kvalitu životního prostředí v našem městě. Tedy, pokud se nakonec nebudou stavět :-).

Osmým bodem bylo projednávání zprávy Kontrolního výboru o provedené kontrole provozu Pasivního bytového domu pro seniory. K zajímavým zjištěním patří např. pořízení 5 laviček za 46 615,- Kč a 2 odpadkových košů za 23 058,- Kč, což považuje KV za plýtvání finančními prostředky z rozpočtu města.

Devátým bodem bylo projednání postupu prací protipovodňových opatření (PPO) města. Firma Dopravoprojekt vypracovala studii, která by měla zabránit rozlivu vody do obydlených částí města. Nyní se čeká na schválení v Povodí Moravy. V případě schválení by město mohlo žádat na výstavbu hrází dotace od státu.

Jako poslední desátý bod, který stojí za pozornost, vybírám starostovi uložený úkol od ZMM na prověření možnosti dalších jednosměrných ulic. Vzniklo z diskuze o nebezpečnosti provozu na ulicích Komenského a Poděbradova.