Blog

Zastupitelstvo vzdalo boj o brněnské tangenty

03.04.2018 20:17

Připadal jsem si jako ve špatném snu, když se dnes na mimořádném zasedání zastupitelstva hlasovalo o tom, zda podpořit podání Kasační stížnosti proti zamítnutí žaloby "Návrh na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JMK". Z přítomných 12 zastupitelů (omluveni Mikuš a Bernátová, chyběl Tomandl) jsem pro hlasoval pouze já! Proti byli: Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba a Brabec. Zbytek se zdržel hlasování. Pro zamítnutí Kasační stížnosti pak hlasovalo 10 zastupitelů, já jediný jsem byl proti, pí Konvalinková se zdržela hlasování.

ZÚR JMK obsahují návrhy Jihozápadní a Jižní tangenty Brna. I když je ve hře více variant, některé z nich plánují trasy blízko od centra našeho města. Jak poznamenal starosta Šiška, Jižní tangenta by měla vést 200 až 300 m od plánované oddychové zóny rybníku Primál, což je v dostatečné vzdálenosti. Nevím jak starosta, ale já bych se takový kousek od dálnice rekreovat nechtěl. Nejde ale jen o rekreaci. Město by se tak ze tří stran uzavřelo mezi dálnicemi. Právě proto jsme proti tangentám na modřickém katastru vždy bojovali a jak se dnes ukázalo, v tomto boji jsme zůstali zcela osamoceni.

(LiPro)

 

Pokud nechcete u Modřic další dálnice, přijďte nás podpořit na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018

30.03.2018 15:45

Určitě víte, že našemu městu hrozí další dálnice v podobě tzv. Jižní a Jihozápadní tangenty města Brna. Takové plány obsahují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Skupina obcí včetně Modřic proti takovým plánům podaly u Krajského soudu v Brně žalobu, ta však byla zamítnuta. Jako poslední možnost zbývá proti zamítnutí žaloby podat u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost. I když většina zastupitelů v minulosti podpořila podání žaloby proti ZÚR JMK (starosta vždy hlasoval proti!), přesto RMM pro minulé zastupitelstvo dala do programu zasedání bod, v kterém navrhovala o kasační stížnosti hlasovat. Avšak ani odpůrci žaloby = vládnoucí radniční koalice, ani její příznivci = opozice, neměli potřebný počet hlasů (min. 8), aby svůj názor prosadili. 7. března jsem proto napsal všem zastupitelům následující email, v kterém jsem vysvětlil, že není nutné mimořádné zasedání ZMM svolávat:

 

Vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,
na posledním zasedání ZMM dne 5. 3. 2018 nebylo v bodu 12 programu ve věci podání či nepodání kasační stížnosti přijato žádné usnesení. Starostou toto bylo komentováno tak, že bude nutné k tomuto bodu svolat mimořádné zasedání ZMM. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že 5. 12. 2016 bylo na ZMM přijato usnesení 11Z-12.1/2016: ZMM rozhoduje o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 usnesením zastupitelstva JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje starostu města k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK. Následně byla starostou vedena jednání, jejich součástí bylo i podepsání plné moci Advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti, s.r.o., která zastupuje sdružení obcí k vypořádání námitek k návrhu ZÚR JmK. Vzor jejich textu plné moci přikládám v příloze. Z plné moci vyplývá, že advokát Mgr. Pavel Černý z Frank Bold advokáti, s.r.o. zastupuje naše město v uvedené věci v plném rozsahu včetně řádných i mimořádných opravných prostředků. K nim, samozřejmě, patří i kasační stížnost. ZMM usnesením 12Z-12.3/2017 ze dne 6. 3. 2017 schválilo text žaloby "Návrh na zrušení  opatření obecné povahy - ZÚR JmK" bez připomínek.

Když to stručně shrnu.

Platí usnesení 11Z-12.1/2016 o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 a usnesení 12Z-12.3/2017, které schválilo text vlastní žaloby. V této věci nás zastupuje Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., jmenovitě Mgr. Pavel Černý. Podepsaná plná moc se vztahuje i na řádné a mimořádné opravné prostředky. Z toho vyplývá, že k tomuto problému NENÍ NUTNÉ SVOLÁVAT MIMOŔÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMM.

Věřím, že si všichni uvědomujeme naši spoluodpovědnost chránit zdraví a životní prostředí našich občanů a že ke splnění tohoto poslání využijeme VŠECH prostředků, které nám umožňuje platná legislativa.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Libor Procházka

 

Na můj email jsme 12. 3. obdrželi od starosty následující reakci:

 

Vážení zastupitelé.

 

Velmi podrobná analýza průběhu podání žaloby na neplatnost vydaných ZÚR JmK provedená panem Procházkou není až zase tak správná.

Správně uvádí, že ZMM svým usnesením schválilo podání žaloby a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK.

Z pozice starosty jsem následně podepsal plnou moc právní kanceláři Frank Bold advokáti, s.r.o., kterou v této kauze zastupuje již dlouho Mgr. Černý.

Plná moc se týká veškerých úkonů spojených s podáním žaloby na platnost ZÚR JmK a jejich projednání před soudem.

Na základě těchto kroků byla právní kanceláří žaloba podána.

Bohužel naše žaloba byla soudem zamítnuta.

Dalším možným krokem je tedy podání Kasační stížnosti k vyšší instanci.

K podání kasační stížnosti je sice právní kancelář na základě plné moci oprávněna, neboť se jedná o další právní úkon v rámci udělené plné moci, ale k tomuto kroku musí od nás obdržet pokyn.

Z tohoto pohledu požadoval Mgr. Černý na poslední vzájemné schůzce konané dne 13.2.2018 v Modřicích nová potvrzení všech zúčastněných obcí k podání kasační stížnosti.

Tak jak jsem ve svém komentáři uvedl, některé obce souhlasily ihned s podáním kasační stížnosti, ale s dodatkem, že jej stejně projednají v orgánech obcí a jiné dají stanovisko následně.

Proto jsem předložil věc na zasedání ZMM, jako orgánu, který ve věci rozhodoval, aby stanovil další postup města.

Jelikož nebylo přijato žádné usnesení k dalšímu postupu a nebylo k dispozici odůvodnění soudu k zamítnuté žalobě, musím tedy, po doručení tohoto odůvodnění, svolat mimořádné zasedání ZMM, aby toto mohlo jednoznačně rozhodnout jak bude město dále postupovat.

Nevidím žádný relevantní důvod nesvolat mimořádné ZMM na podkladě obdrženého odůvodnění rozsudku a následně adekvátně rozhodnout o podání Kasační stížnosti.

 

S pozdravem

 

Ing. Josef Šiška

Starosta

 

Závěry ať si udělají občané sami. Jedno je jisté - my jsme vždy byli, jsme a budeme proti dalším dálnicím kolem Modřic. Pokud vám toto též není lhostejné, přijďte nás podpořit při hlasování na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018 od 18 hod v zasedací místnosti na radnici!

https://www.mesto-modrice.cz/urad/zastupitelstvo-mesta/9-mimoradne-zasedani-zmm

(LiPro)

 

My se ptáme, starosta odpovídá - II

04.02.2018 00:06

Následující otázky jsme položili starostovi již na zářijovém ZMM. Pro lepší přehlednost je uvádíme i na těchto webových stránkách.

Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu.
 
Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a je v současnosti žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
Doplňující komentář místostarostka Chybíková.
 
Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se 
 
musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do 
 
dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy 
 
cyklostezek.
 
Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této 
 
věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Komentováno na začátku projednávání bodu 2. dnešního zasedání. Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je 
 
dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v 
 
Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu 
 
projekčních prací – úkol probíhá.
 
Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z 
 
penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o 
 
rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení 
 
hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, 
 
volejte městskou policii.
 
Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k Benešova
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
1. Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
Kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu. (Pozn. Nyní zde má kancelář vedoucí pracovní čety p. Šula.)
 
2. Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a v současnosti je žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
 
3. Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
4. Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
5. Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy cyklostezek.
 
6. Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
7. Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu projekčních prací – úkol probíhá.
 
8. Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
9. Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, volejte městskou policii.
 
10. Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k ul. Benešova. Bude se řešit?
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
 
(LiPro)
 

My se ptáme, starosta odpovídá - ZMM 4. 12. 2017

08.01.2018 21:05

Otázky, které jsem poslal starostovi a jeho odpovědi na jednání ZMM dne 4. 12. 2017:

1. Jaká je záruční doba nových chodníků?

Na nové chodníky město uzavírá Smlouvy o dílo, které zveřejňuje na webových stránkách města a jsou přístupné všem, kdo má o to zájem. V těchto smlouvách lze jednoduše dohledat, že záruka je 60 měsíců. Opravy prováděné ve větších rozsazích v rámci kanalizace či propadů mají standardně (dle občanského zákoníku) záruku 2 roky. Lokální opravy nejsou se zárukou ve vztahu ke konstrukci podloží a stavu povrchů stanoveny.

2. Kdy se bude realizovat výběh pro psy při ul. Masarykova?

Výběh pro psy při ulici Masarykova je vyznačen. Dle sdělení kontrolního orgánu MV ČR nemusí být oplocen. V blízkosti a na pozemku jsou umístěny koše na psí exkrementy a je zde umístěn provozní řád. Komplexní úprava bude řešena v rámci studie celé lokality rybníku ul. Masarykova.

3. Kdy se realizuje jednosměrka na ulici Poděbradova?

Zřízení jednosměrky je formou Opatření obecné povahy vydávané silničně správním úřadem Šlapanice. Po vydání musí být 30 dní zveřejněno. Po této době se může realizovat. Časově to vychází po novém roce. OOP bylo vydáno 29. 11. 2017.

4. Už se zjistilo, kdo znečistil Moravanský potok?

Celou záležitost prošetřuje OŽP Šlapanice, Povodí Moravy, MMB OVLHZ. Výsledek šetření nám doposud i přes urgence nebyl sdělen.

5. Máte informace o tom, že by se měl stavět v areálu CTP parkovací dům?

Stavba parkovacího domu prochází procesem schvalování na SÚ. Stavba je v souladu s ÚP Modřice.

6. Bylo by možno obnovit funkčnost městské studny jako zdroj vody na zalévání zeleně a v létě na kropení silnic a chodníků?

Z dotazu nebylo patrné, o jakou studnu se panu zastupiteli jedná. Město jich má několik. Samo město pro zalévání zeleně využívá studnu v objektu nám. Svobody 90, ale napouštění je zdlouhavé, díky nedostačujícímu přítoku. Kropení silnic a chodníků vlastními silami není možné, neboť pro tuto činnost nemá město vybavení. Mohlo by se řešit externí firmou.

Když už většina zastupitelů hlasovala pro zachování hazardu ve městě, navrhnul jsem pravidlo, aby minimálně všechny příjmy, které z něj město obdrží, šly na opravu chodníků.

Návrh usnesení:

Na opravy chodníků budou nadále, až do odvolání, využity minimálně všechny příjmy z hazardu, které město obdrží.

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:

2 pro (Bernátová, Procházka)

0 proti

11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl).

Návrh nebyl přijat.

Dále jsem vznesl požadavky na realizaci prací v roce 2018:

1. Zastřešení plachtou pískovišť na dětských hřištích v majetku města jako ochrana dětí proti slunci v letních měsících. 

V návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou zařazeny finance na opravy a doplnění prvků na dětských hřištích včetně zastínění. Bude prováděno postupně.

2. Estetické ohrazení kontejnerových stání pro tříděný odpad.

V souladu s plánem odpadového hospodářství je nutné řešit zvýšení třídění. Nyní je zvažována alternativa jiného způsobu třídění a optimalizace míst třídění včetně počtu kontejnerů. Po zpracování řešení může být navrhováno jejich ohrazení. Ve studii řešení veřejné zeleně lokalita Husova-Komenského je ohrazení řešeno. Místostarostka jako kompetentní osoba pro tuto oblast plánuje ohrazení ještě cca 2 stání.

3. Ořez stromů přesahující z areálu bývalé Fruty na ulici Komenského.

Stromy rostou na pozemku majitele Fruty a ten bude vyzván k ořezání.

Vznesl jsem též požadavek, aby DSO Šlapanicko řešilo propojení Modřic cyklostezkami s Želešicemi, Přízřenicemi, Chrlicemi a Popovicemi.

Propojení Modřic s Přízřenicemi je již dávno řešeno cyklostezkou Brno-Vídeň, kde jsou dokonce 2 proudy po pravém i levém břehu řeky Svratky. Z Přízřenic pak navazuje propojení přes Holásecká jezera do Chrlic. V rámci DSO Šlapanicko se připravuje propojení Želešice-Modřice-Popovice-Rebešovice v oblasti kolem říčky Bobrava, na kterou se napojí již zřízená cyklotrasa Bobrava dnes spojující Modřice-Želešice a dále pokračující na Střelice.

(LiPro)

 

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...
1 | 2 >>