Blog

My se ptáme, starosta odpovídá - II

04.02.2018 00:06

Následující otázky jsme položili starostovi již na zářijovém ZMM. Pro lepší přehlednost je uvádíme i na těchto webových stránkách.

Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu.
 
Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a je v současnosti žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
Doplňující komentář místostarostka Chybíková.
 
Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se 
 
musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do 
 
dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy 
 
cyklostezek.
 
Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této 
 
věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Komentováno na začátku projednávání bodu 2. dnešního zasedání. Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je 
 
dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v 
 
Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu 
 
projekčních prací – úkol probíhá.
 
Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z 
 
penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o 
 
rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení 
 
hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, 
 
volejte městskou policii.
 
Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k Benešova
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
1. Jak to vypadá s projektem kamerového systému?
Kamerový systém je odvislý od uvolnění místnosti pro nahrávání záznamu. (Pozn. Nyní zde má kancelář vedoucí pracovní čety p. Šula.)
 
2. Kdy se vybuduje přechod u mostu přes náhon na ul. Chrlická, který propojí cyklostezku s chodníkem na druhé straně silnice?
Přechod je projednáván jako místo pro přecházení a v současnosti je žádáno o potřebná vyjádření a povolení.
 
3. Kdy se dokončí chodník na ul. Chrlická směrem k Olympii?
Není řešeno, s majitelem pozemku Vodňanská drůbež je nutné vstoupit do jednání o majetkovém vypořádání, doposud vypracovaná PD se musí upravit, v rozpočtu nebyly na tuto akci vyčleněny finance.
 
4. Bude se budovat chodník do Přízřenic?
Chodník do Přízřenic je ve stadiu nabídky na vypracování investičního záměru již cca 2 roky, projednáváno MČ Brno jih a do dnešního dne nejsou z protistrany žádné výstupy.
 
5. Jedná se s Popovicemi o vybudování lávky přes Bobravu?
Lávka přes Bobrava není s Popovicemi projednávána, v rámci DSO Šlapanicko se řeší přemostění Bobravy a Svratky v rámci přípravy cyklostezek.
 
6. Jaký je stav řešení kruhového objezdu na spojnici ul. Havlíčkova a jižní obchvat U Vlečky?
Je zpracována PD pro ÚŘ, ale přes negativní postoj zástupce JmK při projednání byly získány vyjádření DOSS, ale nebylo dále v této věci řešeno vlastnické vypořádání, při dalších jednání se subjekty z této lokality se hledají další možné cesty řešení.
 
7. Jak postupují práce na objektu nám. Svobody 171?
Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, zaměření objektu je dokončeno, dále je zpracována zpráva o provedení stavebně-technického a statického průzkumu objektu RD nám. Svobody 171 v Modřicích a bylo objednáno zpracování stavebně-historického průzkumu. Po jeho vypracování bude ZMM předložen návrh dalšího postupu projekčních prací – úkol probíhá.
 
8. Budou pokračovat opravy chodníků, pokud ano, kde?
Pokračovat v opravě chodníků se bude – Husova, Masarykova a připravuje se dokončení Komenské, Sadové dle financí.
 
9. Turnaj žáků v kopané, měl jako akce města výjimku z nočního klidu. Ze soboty 12. 8. 2017 na neděli 13. 8. 2017 se rozléhala z penzionu Lion hlasitá hudba až do 3:00 hod rána. Bylo to součástí akce města nebo zneužití termínu akce jiným subjektem? Šlo o rušení nočního klidu, na jeho dodržování by měla dohlížet MP.
Hluk z penzionu Lion 12. 8. nebyl součástí programu turnaje. MP dle jejich sdělení při běžné projížďce nezaznamenala zvýšení hluku, ani po Vámi citovanou dobu neobdržela podnět pro šetření. Apeluji na občany – pokud budou někde porušeny vyhlášky města, volejte městskou policii.
 
10. Nedostatečné osvětlení ul. Hybešova směrem k ul. Benešova. Bude se řešit?
Jedná se o dosud nerekonstruované VO, které by v budoucnu mělo být opraveno v souběhu s postupem prací na rozvodech NN.
 
(LiPro)
 

My se ptáme, starosta odpovídá - ZMM 4. 12. 2017

08.01.2018 21:05

Otázky, které jsem poslal starostovi a jeho odpovědi na jednání ZMM dne 4. 12. 2017:

1. Jaká je záruční doba nových chodníků?

Na nové chodníky město uzavírá Smlouvy o dílo, které zveřejňuje na webových stránkách města a jsou přístupné všem, kdo má o to zájem. V těchto smlouvách lze jednoduše dohledat, že záruka je 60 měsíců. Opravy prováděné ve větších rozsazích v rámci kanalizace či propadů mají standardně (dle občanského zákoníku) záruku 2 roky. Lokální opravy nejsou se zárukou ve vztahu ke konstrukci podloží a stavu povrchů stanoveny.

2. Kdy se bude realizovat výběh pro psy při ul. Masarykova?

Výběh pro psy při ulici Masarykova je vyznačen. Dle sdělení kontrolního orgánu MV ČR nemusí být oplocen. V blízkosti a na pozemku jsou umístěny koše na psí exkrementy a je zde umístěn provozní řád. Komplexní úprava bude řešena v rámci studie celé lokality rybníku ul. Masarykova.

3. Kdy se realizuje jednosměrka na ulici Poděbradova?

Zřízení jednosměrky je formou Opatření obecné povahy vydávané silničně správním úřadem Šlapanice. Po vydání musí být 30 dní zveřejněno. Po této době se může realizovat. Časově to vychází po novém roce. OOP bylo vydáno 29. 11. 2017.

4. Už se zjistilo, kdo znečistil Moravanský potok?

Celou záležitost prošetřuje OŽP Šlapanice, Povodí Moravy, MMB OVLHZ. Výsledek šetření nám doposud i přes urgence nebyl sdělen.

5. Máte informace o tom, že by se měl stavět v areálu CTP parkovací dům?

Stavba parkovacího domu prochází procesem schvalování na SÚ. Stavba je v souladu s ÚP Modřice.

6. Bylo by možno obnovit funkčnost městské studny jako zdroj vody na zalévání zeleně a v létě na kropení silnic a chodníků?

Z dotazu nebylo patrné, o jakou studnu se panu zastupiteli jedná. Město jich má několik. Samo město pro zalévání zeleně využívá studnu v objektu nám. Svobody 90, ale napouštění je zdlouhavé, díky nedostačujícímu přítoku. Kropení silnic a chodníků vlastními silami není možné, neboť pro tuto činnost nemá město vybavení. Mohlo by se řešit externí firmou.

Když už většina zastupitelů hlasovala pro zachování hazardu ve městě, navrhnul jsem pravidlo, aby minimálně všechny příjmy, které z něj město obdrží, šly na opravu chodníků.

Návrh usnesení:

Na opravy chodníků budou nadále, až do odvolání, využity minimálně všechny příjmy z hazardu, které město obdrží.

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:

2 pro (Bernátová, Procházka)

0 proti

11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl).

Návrh nebyl přijat.

Dále jsem vznesl požadavky na realizaci prací v roce 2018:

1. Zastřešení plachtou pískovišť na dětských hřištích v majetku města jako ochrana dětí proti slunci v letních měsících. 

V návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou zařazeny finance na opravy a doplnění prvků na dětských hřištích včetně zastínění. Bude prováděno postupně.

2. Estetické ohrazení kontejnerových stání pro tříděný odpad.

V souladu s plánem odpadového hospodářství je nutné řešit zvýšení třídění. Nyní je zvažována alternativa jiného způsobu třídění a optimalizace míst třídění včetně počtu kontejnerů. Po zpracování řešení může být navrhováno jejich ohrazení. Ve studii řešení veřejné zeleně lokalita Husova-Komenského je ohrazení řešeno. Místostarostka jako kompetentní osoba pro tuto oblast plánuje ohrazení ještě cca 2 stání.

3. Ořez stromů přesahující z areálu bývalé Fruty na ulici Komenského.

Stromy rostou na pozemku majitele Fruty a ten bude vyzván k ořezání.

Vznesl jsem též požadavek, aby DSO Šlapanicko řešilo propojení Modřic cyklostezkami s Želešicemi, Přízřenicemi, Chrlicemi a Popovicemi.

Propojení Modřic s Přízřenicemi je již dávno řešeno cyklostezkou Brno-Vídeň, kde jsou dokonce 2 proudy po pravém i levém břehu řeky Svratky. Z Přízřenic pak navazuje propojení přes Holásecká jezera do Chrlic. V rámci DSO Šlapanicko se připravuje propojení Želešice-Modřice-Popovice-Rebešovice v oblasti kolem říčky Bobrava, na kterou se napojí již zřízená cyklotrasa Bobrava dnes spojující Modřice-Želešice a dále pokračující na Střelice.

(LiPro)

 

Pozvánka na premiéru hry "Zasedání zastupitelstva" do divadla Radnice

30.11.2017 17:31

Nezvu vás na možná první online přenos ze zasedání zastupitelstva, který je slibován ve Zpravodaji č. 11/2017. Zvu vás přímo na divadelní představení do hlediště divadla jménem Radnice. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že je rozdíl něco sledovat v televizi nebo v počítači a něčeho se osobně zúčastnit. Moje pozvání je na premiéru do prvních řad, kde vše dobře uvidíte i uslyšíte. Navíc, vstup je zdarma, kde jinde byste to dostali :).

Prosincové zasedání zastupitelstva již tradičně patří k těm nejzajímavějším. Kromě projednávání rozpočtu a dotací města nejrůznějším spolkům a organizacím na rok 2018 se bude schvalovat i obecně závazná vyhláška o konceptu hazardu ve městě. Určitě jste si již přečetli, že nám hazard ve městě zůstane pěkně zachován a že možná dokonce dojde na katastru města i k jeho rozšíření. Projednávat se bude též vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranství. Zajímavých věcí tam bude ale víc, najdete je v programu zastupitelstva, který je včetně podkladů k jednání umístěn na webu města.

Hlavní roli hraje Pepa Š., v dalších rolích uvidíte Hanku Ch., Juru V., Luďka S., Kamilu Š. a další známé tváře Radnice.

Přijďte na premiéru 4. 12. 2017 od 17 hod, repríza se již hrát nebude.

(LiPro)

 

Pro úplný zákaz hazardu bylo pouze pět zastupitelů. Byli přehlasováni!

02.11.2017 21:54

V úterý 17. října 2017 proběhlo 8. mimořádné zasedání zastupitelstva k jedinému tématu - koncepci řešení hazardu ve městě Modřice. V publiku byli zastoupeni, bohužel, pouze majitelé heren a zájemci o vybudování casina. Na závěr živé diskuze se hlasovalo o návrhu tří usnesení v tomto pořadí:

1) Plošný zákaz provozování všech hazardních her na území města - pro bylo pouze pět zastupitelů: Procházka, Bernátová, Konvalinková, Mikuš a Doleček - nebylo přijato,

2) Zachování současného stavu + zřízení casina v prostorách současného Wikylandu za Sconto nábytkem - pro hlasovalo sedm zastupitelů: Šiška, Chybíková, Brabec, Šulová, Kratochvíl, Havlátová a Tomandl - nebylo přijato,

3) Zachování současného stavu - pro hlasovalo 11 zastupitelů - bylo přijato. Pro nehlasovali pouze Procházka, Bernátová, Doleček a Konvalinková. Hrací automaty nadále nebudou pouze v restauracích Gregor a U Trávníčka, kde již majitelé nemají zájem na jejich dalším provozu. Zmizet by měla i herna na ul. Husova, která vznikla místo bývalé samoobsluhy. Jednat díky tomu, že může být dle městské vyhlášky na jedné ulici pouze jedna herna a nové podmínky "zachování stávající občanské vybavenosti". Na druhou stranu podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách dojde v každé ze zbývajících provozoven ve městě ke zvýšení počtu tzv. herních pozic na min. 15. Dojde tak vlastně k rozšíření celkového počtu herních pozic (automatů) ve městě (pokud nepočítáme několik desítek automatů v herně místo samoobsluhy na ul. Husova, která by měla zaniknout).

Toto je závěr, který, myslím, většinu občanů města moc nepotěší.

(LiPro)

 

Novinky

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...

Volební letáček 2014

27.09.2014 11:38
Připravili jsme pro vás volební letáček, který budeme distribuovat do všech domácností v Modřicích. Prohlédnout, popř. stáhnout si jej můžete v hlavní nabídce tohoto webu "Volební letáček 2014".    
1 | 2 >>