Blog

Reakce na otevřený dopis pí Koubkové

16.06.2021 23:30

Ano, opozice nastavuje zrcadlo, ale koalice se do něj nechce dívat a stáčí pohled záměrně jinam. Jsem rád, že nás pí Koubková vyzývá, abychom tuto roli plnili. Mohu slíbit, že tuto roli budeme i nadále plnit, a to ještě důsledněji.

 

Myslím si, že předkládáme poměrně dost návrhů k řešení modřických problémů. Bohužel, většinou nebývají přijaty nebo když ano, tak v naprosto odlišné podobě.

 

Kandidáta na pozici místostarosty jsme nenavrhovali z toho důvodu, protože se jednalo o volby doplňovací místo MUDr. Ventruby a my jsme nezpochybnili, že by ji tedy opět měla obsadit ODS. Jediné, co jsme zpochybnili a co se nám nelíbí, aby tuto funkci zastával člověk, který je současně představitel městem zřízené organizace a současně v roli zřizovatele. ODS měla určitě více možností a z nich vybrala pro nás tu nejméně přijatelnou a nejvíce konfliktní.

 

Nevím, jak pí Koubková přišla na to, že hlasujeme principiálně proti pouze z toho důvodu, že jsme opozice. Pokud hlasujeme proti něčemu, tak je to VŽDY, když s tím nesouhlasíme. A pro schodkový rozpočet s dvoumilionovou klimatizací na radnici opravdu ruku zvedat nebudeme, zejména když se odsouvají jiné, pro občany potřebnější investice.

 

Paní Koubková si ve své obhajobě poněkud protiřečí. Nejdříve se zavazuje k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky jí nebude navyšováno osobní ohodnocení a následně ujišťuje, že při projednávání svých odměn nebude na zasedání přítomna. Jak chce tedy pí Koubková zajistit, že jí nebude navyšováno osobní ohodnocení, když, dle jejích slov, na to nebude mít žádný vliv? Nebo ten vliv tam přece jen bude?

 

Občané se prý ptali, co mě vedlo k napsání mého článku. Moje odpověď - právě to nastavování zrcadla vládnoucí koalici. Domnívám se, že je problém v článku dostatečně popsán a vysvětlen.

 

V závěru pí Koubková píše, že není zastáncem mediálních přestřelek. Budu proto její přání respektovat a toto moje vyjádření budu publikovat pouze zde na našem webu.

 

Libor Procházka

 

Otevřený dopis

Vážený pane Procházko,

vím, že opozice je tu od toho, aby byla protipólem koalice a dokázala jí nastavit zrcadlo. Přála bych si, abyste tuto roli plnili a hlavně nabízeli možná řešení, např. kandidáta na pozici místostarosty. Hlasovat (např. i o rozpočtu) principiálně proti z důvodu, že jste opozice, mi nepřipadá konstruktivní, ale pouze alibistické.

V článku v minulém Zpravodaji píšete o střetu zájmů, ve kterém dle zákona nejsem. K uvedeným věcem, nad kterými se pozastavujete, bych ráda uvedla:

Ano, k platu ředitelky budu mít i odměnu, nikoliv plat za funkci neuvolněné místostarostky (stejně jako Vy nebo kdokoliv jiný, kdo by tuto funkci vykonával). Na můj plat (včetně odměn) ve škole nejde ani koruna z rozpočtu města, platy pedagogických pracovníků jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT.

Plat ředitele školy je dán tabulkami pro pedagogické pracovníky, pohyblivou složkou je osobní ohodnocení. Zde bych se ráda zavázala k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky nebude navyšováno.

O odměnách rozhoduje RMM většinou 2x do roka a v ten moment nebudu přítomna ani projednávání, ani hlasování.

Další potvrzení ve funkci ředitelky nebude RMM řešit ve stávajícím volebním období.

Občané se mě ptali nebo odhadovali, co Vás vedlo k napsání Vašeho článku. Odkázala jsem je, ať Vás kontaktují, že já si nebudu domýšlet Vaše pohnutky. 

Vážení občané, nejsem zastáncem mediálních přestřelek, proto pokud budete chtít o této nebo jakékoliv jiné problematice diskutovat, ráda se s Vámi osobně setkám na radnici každou středu 15:00–17:00 – nejlépe po domluvě.

Mgr. Kateřina Koubková

 

Vyčistili jsme studánku u Primálu

30.05.2021 20:13

Zareagovali jsme na výzvu Brabrouků a již sedmým rokem jsme se 23. 5. 2021 zúčastnili akce Ukliďme Česko. Tentokrát jsme nesuplovali práci městské úklidové čety ani Správy a údržby silnic a vyrazili jsme do kousku přírody, kterou v Modřicích máme – vyčistit studánku u rybníku Primál. Vybrali jsme nánosy bahna, napadané větve a listí, vyčistili samotnou studánku i koryto odtoku, upravili celé okolí. Při návratu jsme ještě po cestě i podél ní nasbírali dva pytle odpadu.

Poděkování patří všem, kteří vyměnili nedělní pohodlí domova ve prospěch zlepšení životního prostředí našeho města. Jsou to členové a příznivci spolku Za čisté a klidné Modřice: Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Dana Hejtmánková, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská a Tomáš Vykoukal.

(LiPro)

Účastníci na místě srazu:

Stav studánky před vyčištěním:

Jak to vypadalo po našem úklidu:

Kumulaci funkcí by neměl určovat jen zákon

11.05.2021 00:31

Mimořádné zasedání ZMM 22. března 2021 bylo volební. Hlavními body programu bylo uvedení do funkce nové zastupitelky a volba místostarosty za zesnulého MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc. Do funkce neuvolněné místostarostky byla k mému překvapení navržena a v tajné volbě i deseti hlasy zvolena, ředitelka ZŠ Mgr. Kateřina Koubková.

 

Již dříve jsme kritizovali souběh funkce ředitelky ZŠ, kdy zřizovatelem ZŠ je město, s funkcí předsedkyně Finančního výboru ZMM. Jak se ukázalo, nebylo ještě všem dnům konec. Paní ředitelka je nově neuvolněnou místostarostkou, tím i členkou Rady města Modřice a předsedkyní Kulturně školské komise při RMM. K platu ředitelky ZŠ se jí tak připočítává i plat neuvolněné místostarostky.

 

Mgr. Koubková dle zákona již nemohla být členkou finančního výboru, protože jeho člen nemůže být současně starostou nebo místostarostou. Místo ní byl předsedou finančního výboru zvolen radní MVDr. Luděk Slaný.

 

Rada města plní úkoly zřizovatele a tedy jmenuje ředitele ZŠ do funkce. Pracovní poměr ředitele je na dobu neurčitou s tím, že po šesti letech se opakují období, kdy může být vypsán konkurs na místo ředitele a ředitel z funkce odvolán a v případě, že se tak nestane, ředitel ve funkci pokračuje dalších šest let. Rada města též řediteli ZŠ určuje plat a schvaluje mu odměny.

 

Nově se tak paní ředitelka může ještě snadněji dostávat do střetu zájmů. I když naše legislativa takové případy kupodivu připouští, respektive neřeší, neměl by se vytrácet zdravý rozum a rozhodovat dle hesla „co není zakázáno, je povoleno“.

 

(Pozn.: Tento příspěvek též vyšel ve Zpravodaji města Modřice č. 5/2021)

(LiPro)

 

Výběr projednávaných bodů na březnovém zasedání ZMM

05.04.2021 14:57

Na zasedání Zastupitelstva města Modřice 8. března 2021 jsme se zajímali mimo jiné o řešení následujících problémů. Je zde uveden výrazně rozšířený text oproti Zpravodaji, kde je rozsah příspěvků omezen počtem znaků.

 

V rozpočtovém opatření č. 2/2021 je částka 350 000,- Kč na opravu dřevěných lavic a stolů zahrádky Sokolovna. Není to po roce moc?
Starosta Šiška (dále jen Šiška) - projektanti navrhli konstrukce velmi tenké, tenké desky a do nich vruty. 70% desek je odskákaných, neví se, jestli mrazem nebo zatečením. Takto se to nedá užívat. Bylo reklamováno u dodavatele, ale ten odpověděl, že to bylo provedeno podle projektové dokumentace. Bude se psát i projektantům, ale musí se to opravit.
Pozn. - zatím to vypadá, že to bude muset zaplatit město.

 

Bude po rekonstrukci školní jídelny výběr z více jídel?
Ředitelka Koubková - priorita je, aby se dalo vařit i dietně pro děti, které toto potřebují – bezlepkově, bezmléčně. Uvidí se, v jakém rozsahu bude vybavení, které by toto eventuelně umožňovalo. Školní stravování je svázáno velmi přísnými předpisy. Někteří rodiče jídelnu považují za druh restauračního zařízení, což není. Je přesně stanoveno, kolik čeho za měsíc by měly děti sníst. Největší problém jsou luštěniny a ryby. Takže pokud by se nabízel dvojnásobný počet jídel, budou muset i tato jídla být 2x více.

 

Bude zpevněna příjezdová cesta k rybníku při ul. Masarykova?
Místostarostka Chybíková (dále jen Chybíková) – bude, je to již objednáno.

 

Reakce na námět občana – daly by se kolem tohoto rybníku udělat zpevněné cestičky a osvětlení, aby tam mohli občané bezpečně chodit i ve večerních hodinách?
Chybíková - lidé chtějí chodit do přírody a chtějí tam mít cestičky a osvětlení? Chápe příjezdovou cestu, protože tam lidé chodí i s kočárky. Bere to jako podnět.

 

V roce 2020 hospodařil PBDS se ztrátou 2,275 mil. Kč, v roce 2019 byla ztráta 1,727 mil. Kč. Jde o nárůst cca 548 tis. Kč. Abychom za rok neměli ztrátu přes tři miliony. Bude se to nějak řešit nebo se to tak nechá?
Chybíková - ztráta je větší, protože zvýšení nájmu jsme odložili kvůli Covidu, bylo zvýšeno až od července, ze zákona se zvedly platy a zvýšily se náklady na údržbu. Pokud bude servis, jaký je, tak ztráta bude pořád. Je to náš sociální program pro seniory, ale pokud má někdo nějaký návrh na řešení, tak ať ho přednese.
Pozn. - snížit počet zaměstnanců, zvýšit nájemné.

 

Jak pomáhá město občanům v době Covidu?
Chybíková - ve Zpravodaji bylo uvedeno, kdo potřebuje nakoupit, město je schopné to zajistit; do PBDS jsme dodali roušky a respirátory; také proběhla výzva pro seniory, kdo není schopný se přihlásit na očkování, ať se obrátí na mě. Zatím toho využily 2 paní.

 

V některých obcích probíhají on-line zasedání ZMM. Přemýšlelo město o této variantě? Kdyby se třeba ještě situace zhoršila?
Šiška - zákon toto neumožňuje. Máme rozbor Ministerstva vnitra ČR, kde je napsáno, že zastupitelé musí být osobně přítomni zasedání.
Pozn. - na stránkách ministerstva je právě uvedeno, že to za určitých podmínek možné je. Pošlu vám odkazy. Jediná podmínka je, že musí být umožněno, aby se toho občané mohli zúčastnit osobně.
Chybíková - zatím situace není tak hrozná, abychom se nemohli sejít. Navíc zastupitelstvo se má scházet jednou za 3 měsíce a nouzový stav se do toho nezapočítává. Samozřejmě kdyby bylo ještě hůř, mohli bychom k této variantě přistoupit, ale nemáme potřebou techniku, takže by se muselo vše koupit.

 

Existuje nějaký návod pro žadatele o dotaci, jak správně žádost vyplnit a podat? Pokud ne, bylo by vhodné něco takového vypracovat a dát to těm žadatelům.
Ved. FO MěÚ MM Mulíček - na stránkách města, v sekci Životní situace je podrobný návod.
Šiška - a nově je opatření, že referentka FO sl. Košínová má všechny žádosti nejprve zkontrolovat a upozornit žadatele na případné nedostatky.

 

Jak to vypadá s požadavkem na snížení rychlosti na silnici I/52 na 80 km/h při průjezdem katastrem Modřic? Vedlo by to k částečnému snížení hluku. Dával se dotaz na nějakou instituci, která řekla, že se jich to netýká. Nemělo by se to tedy řešit s někým dalším?
Chybíková - to se řešilo s více institucemi, vyjadřovala se k tomu policie. Je to průjezdní profil rychlostní komunikace.
Šiška - v rámci úkolů už jsme toto měli, dostali jsme vyjádření od policie.

 

Z nám. Svobody na ulici Za Humny, křižovatka. Je to tam celkem nepřehledné a nebezpečné. Neuvažuje se o přechodu pro chodce?
Chybíková - myslím, že tam přechod nejde zřídit, protože když jsme řešily přechod na Nádražní, tak PČR nám to neodsouhlasila a je tam jen místo pro přecházení. Přechod není o tom, že si ho dáme, kde mi chceme. Podle vyjádření policie, kde není podle jejich šetření dopravy tolik, nesouhlasí se zřizováním přechodu.

 

Budou zapojeni malí živnostníci do nového systému třídění odpadu (měli by svoz odpadu zdarma) jako kompenzace za zvýšení daně z nemovitostí? Kdy systém naběhne?
Chybíková - možná by to nějakým způsobem šlo, ale ne v rámci této dotace. Z dotace se nakoupí nádoby, které se rozdají občanům a díky tomu bude větší pořádek kolem kontejnerů na separačních místech. Pár separačních míst asi ubude. Časem se uvidí. Proběhne výběrové řízení a koncem srpna nebo začátkem září by to mohlo začít nabíhat.

 

Dům s podloubím na náměstí se neopravuje, trvá to dlouho. Je nějak zajištěno, aby dům nechátral?
Chybíková - temperuje se tam, chodí na kontroly, údržba tam má uskladněnou část techniky. S architekty jsme domluveni, že nám navrhnou nějaké zabezpečovací práce, aby dům nechátral.

 

Pod mostem přes železniční trať je velký nepořádek. Nemělo by to město uklidit?
Šiška - je to drážní těleso, muselo by se napsat na České dráhy.
Pozn. - dal jsem tedy požadavek, aby se České dráhy oslovily a toto místo uklízely.

 

Nepořádek je neustále též v podchodu na tramvaj.
Chybíková - uklízí se pondělí a pátek, nechá se to tam vždy vystříkat.

 

Ulice Brněnská, vjezd na ulici od motokár – silnice je dost rozbitá. Je nějaký záměr ji opravit?
Šiška - podnět je na kraj dán. Kdy ji opraví, nevíme.

 

Při svozu odpadu se nevrací popelnice na původní místo. Nechávají se uprostřed chodníků a na silnicích, což je nebezpečné.
Chybíková - ano, upozorníme.
Pozn. - stále se tak děje. Buď se jim to dostatečně důrazně nesdělilo nebo firma nemá zájem na zlepšení stavu.

 

Šel by vyřazený majetek města nabízet občanům k odkupu? Nelze ani odnášet odložené věci ze sběrného dvora.
Chybíková - nyní na to nejsou prostory ani zaměstnanci. Do budoucna by to třeba mohlo fungovat, ale musí se to nějak nastavit.
Pozn. - je to celosvětový trend zbytečně nelikvidovat starší nebo poškozené věci, které může ještě někdo jiný upotřebit. Jinde to jde. Proč by to nemělo jít i u nás? Musíme pouze chtít.

 

Zajímá vás něco dalšího? Napište nám. Zjistíme odpověď a zde uveřejníme.

(LiPro)

 

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>