Blog

Na začátku problematická soutěž a podivné výběrové řízení, na konci předražená nabídka na výstavbu, a ještě podivnější anketa pro občany, která to má celé zaštítit – víceúčelová sportovní hala Modřice je opět o krok blíž své realizaci

11.06.2018 01:05

Všichni zastupitelé si přáli a přejí výstavbu nové sportovní haly. Na její podobu a s ní související finální cenu mají ale odlišné názory.

Protože kromě opozice si mohli i někteří další občané všimnout, že příprava výstavby haly se od začátku vyvíjí dosti nestandardně (opakovaná hlasování, neférová kritéria hodnocení, dramatický nárůst ceny) viz níže, vymyslelo vedení radnice uspořádat pro občany anketu, zda si přejí realizaci uvedeného projektu nebo ne. Protože si snad všichni občané přejí novou sportovní halu, očekává se, že drtivá většina bude pro. Samozřejmě taková anketa nemá žádnou právní oporu, tím by bylo pouze referendum, které probíhá za podobných rovných podmínek jako volby (komise, zapečetěná volební urna, kontrola voličů, kolektivní počítání hlasů apod.).  Korunu tomu všemu ještě nasadila ředitelka místní ZŠ, která využila emailových kontaktů na rodiče žáků a požádala je o podporu tohoto projektu. Kdo další má k dispozici stovky emailových adres občanů? Ještě snad pouze radnice pro účely zasílání novinek. Ta však tento komunikační kanál pro propagaci ankety nevyužila a pokud chce znát objektivně názory občanů, nemohla by stejně preferovat některou z variant. Na objektivní výsledky ankety po zásahu ředitelky školy můžeme tedy zapomenout. Co bychom ale neměli zapomenout, je nestandardní průběh celého výběrového řízení, viz níže.

Dáváme proto NE tomuto projektu. Jsme pro výběr nového, zcela transparentního, skromnějšího, ale dostatečného projektu pro potřeby školy i našich sportovců. Ušetřené peníze bychom rádi investovali do jiných, též pro občany důležitých akcí – oprav všech chodníků i silnic ve městě, tvorbu oddychových zón s dalšími plochami zeleně pro starší občany i rodiny s malými dětmi, větší čistoty a pořádku ve městě, budování odpovídajících prostor pro klubovou a zájmovou činnost a dalších. Naším cílem je vyjít vstříc potřebám všech občanů, ne pouze jedné skupině, a to ještě za jakoukoliv cenu. Pokud vám to dává smysl, přidejte se k nám! Anketa končí 15. 6. 2018. https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/ext/anketa-vsh.pdf

----------------------------------------------

Že víceúčelová sportovní hala bude kontroverzní stavbou, jsem předpovídal již na podzim roku 2015. Možná si neuškodí připomenout, jak se projekt vyvíjel od začátku. Nejdříve proběhlo zadání architektonické soutěže – představa města na jaře 2015 byla 60 mil. Kč:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/architektonicka-soutez-o-navrh-viceucelova-sportovni-hala-modrice_8595/

Následovala vlastní architektonická soutěž (cena vítězného návrhu měla být 99 mil Kč):

https://www.osmodrice.cz/news/viceucelova-sportovni-hala-modrice-dalsi-kontroverzni-stavba-na-obzoru/

Potom se vybíral zpracovatel projektové dokumentace a tvořila se projektová dokumentace (cena stanovená prováděcí projektovou dokumentací byla 152 mil. Kč):

https://www.osmodrice.cz/news/vyber-haly-nebyl-fer/

V další etapě byl vybírán generální dodavatel díla:

https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/ext/obdobi/2014-2018/bod_3_hala.pdf

Nabídky jsou v rozmezí 189 - 202 mil Kč bez DPH. Přičteme-li k tomu DPH ve výši 21 % a pořízení potřebného vnitřního vybavení, celková částka bude kolem 250 mil Kč! To vše bez koruny dotace!

Organizuje se proto anketa pro občany, která to má zaštítit.

(LiPro)

 

Snažíme se o čisté Modřice

28.04.2018 13:55

Již čtvrtým rokem jsme se zapojili do celostátní akce "Ukliďme Česko". V sobotu 14. dubna 2018 se 10 členů a příznivců našeho spolku v 9 hod vydalo stejnou cestou jako v r. 2015, tj. po trase cyklostezky ulicí U Vlečky od křižovatky s jižním obchvatem až po silniční most přes řeku Bobravu. Tentokrát jsme měli z městského úřadu dostatek igelitových pytlů i pracovních rukavic, bylo pěkné počasí, takže nás v práci nic neomezovalo. Celá trasa měřila téměř 2 km a během 4 hodin jsme na ní nasbírali celkem 33 pytlů odpadu + další předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Poděkování patří všem účastníkům akce, kteří vyměnili víkendové pohodlí domova za sběr odpadků a přispěli tak k lepšímu životnímu prostředí našeho města. Jsou to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Luboš Vonka, Yvona Vonková a Tomáš Vykoukal.

Průběh akce je zachycen na následujících fotografiích.

Foto: Libor Procházka a neznámý kolemjedoucí cyklista :)

(LiPro)

 

Zastupitelstvo vzdalo boj o brněnské tangenty

03.04.2018 20:17

Připadal jsem si jako ve špatném snu, když se dnes na mimořádném zasedání zastupitelstva hlasovalo o tom, zda podpořit podání Kasační stížnosti proti zamítnutí žaloby "Návrh na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JMK". Z přítomných 12 zastupitelů (omluveni Mikuš a Bernátová, chyběl Tomandl) jsem pro hlasoval pouze já! Proti byli: Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba a Brabec. Zbytek se zdržel hlasování. Pro zamítnutí Kasační stížnosti pak hlasovalo 10 zastupitelů, já jediný jsem byl proti, pí Konvalinková se zdržela hlasování.

ZÚR JMK obsahují návrhy Jihozápadní a Jižní tangenty Brna. I když je ve hře více variant, některé z nich plánují trasy blízko od centra našeho města. Jak poznamenal starosta Šiška, Jižní tangenta by měla vést 200 až 300 m od plánované oddychové zóny rybníku Primál, což je v dostatečné vzdálenosti. Nevím jak starosta, ale já bych se takový kousek od dálnice rekreovat nechtěl. Nejde ale jen o rekreaci. Město by se tak ze tří stran uzavřelo mezi dálnicemi. Právě proto jsme proti tangentám na modřickém katastru vždy bojovali a jak se dnes ukázalo, v tomto boji jsme zůstali zcela osamoceni.

(LiPro)

 

Pokud nechcete u Modřic další dálnice, přijďte nás podpořit na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018

30.03.2018 15:45

Určitě víte, že našemu městu hrozí další dálnice v podobě tzv. Jižní a Jihozápadní tangenty města Brna. Takové plány obsahují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Skupina obcí včetně Modřic proti takovým plánům podaly u Krajského soudu v Brně žalobu, ta však byla zamítnuta. Jako poslední možnost zbývá proti zamítnutí žaloby podat u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost. I když většina zastupitelů v minulosti podpořila podání žaloby proti ZÚR JMK (starosta vždy hlasoval proti!), přesto RMM pro minulé zastupitelstvo dala do programu zasedání bod, v kterém navrhovala o kasační stížnosti hlasovat. Avšak ani odpůrci žaloby = vládnoucí radniční koalice, ani její příznivci = opozice, neměli potřebný počet hlasů (min. 8), aby svůj názor prosadili. 7. března jsem proto napsal všem zastupitelům následující email, v kterém jsem vysvětlil, že není nutné mimořádné zasedání ZMM svolávat:

 

Vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,
na posledním zasedání ZMM dne 5. 3. 2018 nebylo v bodu 12 programu ve věci podání či nepodání kasační stížnosti přijato žádné usnesení. Starostou toto bylo komentováno tak, že bude nutné k tomuto bodu svolat mimořádné zasedání ZMM. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že 5. 12. 2016 bylo na ZMM přijato usnesení 11Z-12.1/2016: ZMM rozhoduje o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 usnesením zastupitelstva JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje starostu města k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK. Následně byla starostou vedena jednání, jejich součástí bylo i podepsání plné moci Advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti, s.r.o., která zastupuje sdružení obcí k vypořádání námitek k návrhu ZÚR JmK. Vzor jejich textu plné moci přikládám v příloze. Z plné moci vyplývá, že advokát Mgr. Pavel Černý z Frank Bold advokáti, s.r.o. zastupuje naše město v uvedené věci v plném rozsahu včetně řádných i mimořádných opravných prostředků. K nim, samozřejmě, patří i kasační stížnost. ZMM usnesením 12Z-12.3/2017 ze dne 6. 3. 2017 schválilo text žaloby "Návrh na zrušení  opatření obecné povahy - ZÚR JmK" bez připomínek.

Když to stručně shrnu.

Platí usnesení 11Z-12.1/2016 o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 a usnesení 12Z-12.3/2017, které schválilo text vlastní žaloby. V této věci nás zastupuje Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., jmenovitě Mgr. Pavel Černý. Podepsaná plná moc se vztahuje i na řádné a mimořádné opravné prostředky. Z toho vyplývá, že k tomuto problému NENÍ NUTNÉ SVOLÁVAT MIMOŔÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMM.

Věřím, že si všichni uvědomujeme naši spoluodpovědnost chránit zdraví a životní prostředí našich občanů a že ke splnění tohoto poslání využijeme VŠECH prostředků, které nám umožňuje platná legislativa.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Libor Procházka

 

Na můj email jsme 12. 3. obdrželi od starosty následující reakci:

 

Vážení zastupitelé.

 

Velmi podrobná analýza průběhu podání žaloby na neplatnost vydaných ZÚR JmK provedená panem Procházkou není až zase tak správná.

Správně uvádí, že ZMM svým usnesením schválilo podání žaloby a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK.

Z pozice starosty jsem následně podepsal plnou moc právní kanceláři Frank Bold advokáti, s.r.o., kterou v této kauze zastupuje již dlouho Mgr. Černý.

Plná moc se týká veškerých úkonů spojených s podáním žaloby na platnost ZÚR JmK a jejich projednání před soudem.

Na základě těchto kroků byla právní kanceláří žaloba podána.

Bohužel naše žaloba byla soudem zamítnuta.

Dalším možným krokem je tedy podání Kasační stížnosti k vyšší instanci.

K podání kasační stížnosti je sice právní kancelář na základě plné moci oprávněna, neboť se jedná o další právní úkon v rámci udělené plné moci, ale k tomuto kroku musí od nás obdržet pokyn.

Z tohoto pohledu požadoval Mgr. Černý na poslední vzájemné schůzce konané dne 13.2.2018 v Modřicích nová potvrzení všech zúčastněných obcí k podání kasační stížnosti.

Tak jak jsem ve svém komentáři uvedl, některé obce souhlasily ihned s podáním kasační stížnosti, ale s dodatkem, že jej stejně projednají v orgánech obcí a jiné dají stanovisko následně.

Proto jsem předložil věc na zasedání ZMM, jako orgánu, který ve věci rozhodoval, aby stanovil další postup města.

Jelikož nebylo přijato žádné usnesení k dalšímu postupu a nebylo k dispozici odůvodnění soudu k zamítnuté žalobě, musím tedy, po doručení tohoto odůvodnění, svolat mimořádné zasedání ZMM, aby toto mohlo jednoznačně rozhodnout jak bude město dále postupovat.

Nevidím žádný relevantní důvod nesvolat mimořádné ZMM na podkladě obdrženého odůvodnění rozsudku a následně adekvátně rozhodnout o podání Kasační stížnosti.

 

S pozdravem

 

Ing. Josef Šiška

Starosta

 

Závěry ať si udělají občané sami. Jedno je jisté - my jsme vždy byli, jsme a budeme proti dalším dálnicím kolem Modřic. Pokud vám toto též není lhostejné, přijďte nás podpořit při hlasování na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018 od 18 hod v zasedací místnosti na radnici!

https://www.mesto-modrice.cz/urad/zastupitelstvo-mesta/9-mimoradne-zasedani-zmm

(LiPro)

 

Novinky

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718

https://www.novinky.cz/domaci/353989-z-ceska-se-stava-betonova-placka.html

23.11.2014 15:17
Návrh nového územního plánu Modřic též počítá se záborem 50 ha úrodné půdy.

Občané EU mají právo volit v komunálních volbách

29.09.2014 00:05
Občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají do 8. října 2014 možnost nechat se zapsat do dodatku volebního seznamu. Rozhodl o tom krajský soud v Brně ve shodě s veřejnou ochránkyní práv Annou...
1 | 2 >>