Blog

Jak v tichosti proběhlo veřejné projednání vlivů Jižní tangenty na životní prostředí

04.10.2021 23:06

7. září 2021 se od 16:00 hod v Hotelu Gregor konala nevšední událost. Sešli se tu zástupci Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic, Projektové kanceláře Ossendorf, zpracovatel posudku vlivů záměru na životní prostředí, zástupci MČ Brno-Chrlice, obce Popovice a města Modřice. Dle organizátorů se akce zúčastnilo asi 40 osob. Převládali občané z Popovic. Modřických jsem z nich napočítal včetně mě asi jen devět.

 

Akci svolalo Ministerstvo životního prostředí a jejím účelem bylo Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ na životní prostředí.

 

Jak se pravilo v pozvánce, veřejné projednání bylo nařízeno z toho důvodu, neboť k dokumentaci bylo uplatněno odůvodněné nesouhlasné vyjádření ze strany veřejnosti. Pozvánka byla zveřejněna 15 dnů od 25.8. 2021 pouze na úřední desce našeho města a zastupitelé ji dostali v podkladech na zasedání ZMM dne 6. 9. 2021. Když jsem se na zastupitelstvu dotázal vedení radnice, proč nebylo tak důležité jednání např. vyhlášeno i místním rozhlasem, bylo mi odpovězeno, že informace z úřední desky se rozhlasem nevyhlašují a mobilní rozhlas v té době byl ještě ve zkušebním provozu.

 

Po jednání jsem se ptal starostky Popovic, jak je možné, že na jednání přišlo od nich víc lidí než z mnohem větších Modřic? Bylo to tak proto, že je osobně pozvala emailem.

 

Tzv. Jižní tangenta povede ze stávající D52 od Rajhradu kolem Popovic za rybníkem Primál k D2 u Chrlic a bude navazovat v Brně-jih na D1. Bude součástí transevropského Baltsko-jadranského koridoru TEN-T, který propojí dálnicí Balt s Jadranem. Výstavba má být zahájena v r. 2030 a její dokončení se plánuje v roce 2035. Očekávat můžeme zejména těžkou tranzitní kamionovou dopravu. Náš spolek, na rozdíl od vedení našeho města, od začátku zaujímal k tomuto záměru zásadně odmítavé stanovisko, které průběžně písemně posílal příslušným orgánům.

 

Odkaz na kompletní dokumentaci EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7200?lang=cs

V příloze najdete naše připomínky k dokumentu o vlivu záměru na životní prostředí, pozvánku na veřejné projednání i zápis z něj a informační leták k Jižní tangentě od ŘSD.

 

(LiPro)

 

Pripominky_JT_Brno_Za_ciste_a_klidne_Modrice_2021_07.pdf (163167)

Pripominky_JT_Brno_Za_ciste_a_klidne_Modrice_2020_06.pdf (170262)

Oznámení o konání veřejného projednání vlivů na ŽP.pdf (770582)

OV7200_zapis1VP.pdf (172026)

2021 01 19 infoletak_d52-jizni-tangenta.pdf (863358)

 

Reakce na otevřený dopis pí Koubkové

16.06.2021 23:30

Ano, opozice nastavuje zrcadlo, ale koalice se do něj nechce dívat a stáčí pohled záměrně jinam. Jsem rád, že nás pí Koubková vyzývá, abychom tuto roli plnili. Mohu slíbit, že tuto roli budeme i nadále plnit, a to ještě důsledněji.

 

Myslím si, že předkládáme poměrně dost návrhů k řešení modřických problémů. Bohužel, většinou nebývají přijaty nebo když ano, tak v naprosto odlišné podobě.

 

Kandidáta na pozici místostarosty jsme nenavrhovali z toho důvodu, protože se jednalo o volby doplňovací místo MUDr. Ventruby a my jsme nezpochybnili, že by ji tedy opět měla obsadit ODS. Jediné, co jsme zpochybnili a co se nám nelíbí, aby tuto funkci zastával člověk, který je současně představitel městem zřízené organizace a současně v roli zřizovatele. ODS měla určitě více možností a z nich vybrala pro nás tu nejméně přijatelnou a nejvíce konfliktní.

 

Nevím, jak pí Koubková přišla na to, že hlasujeme principiálně proti pouze z toho důvodu, že jsme opozice. Pokud hlasujeme proti něčemu, tak je to VŽDY, když s tím nesouhlasíme. A pro schodkový rozpočet s dvoumilionovou klimatizací na radnici opravdu ruku zvedat nebudeme, zejména když se odsouvají jiné, pro občany potřebnější investice.

 

Paní Koubková si ve své obhajobě poněkud protiřečí. Nejdříve se zavazuje k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky jí nebude navyšováno osobní ohodnocení a následně ujišťuje, že při projednávání svých odměn nebude na zasedání přítomna. Jak chce tedy pí Koubková zajistit, že jí nebude navyšováno osobní ohodnocení, když, dle jejích slov, na to nebude mít žádný vliv? Nebo ten vliv tam přece jen bude?

 

Občané se prý ptali, co mě vedlo k napsání mého článku. Moje odpověď - právě to nastavování zrcadla vládnoucí koalici. Domnívám se, že je problém v článku dostatečně popsán a vysvětlen.

 

V závěru pí Koubková píše, že není zastáncem mediálních přestřelek. Budu proto její přání respektovat a toto moje vyjádření budu publikovat pouze zde na našem webu.

 

Libor Procházka

 

Otevřený dopis

Vážený pane Procházko,

vím, že opozice je tu od toho, aby byla protipólem koalice a dokázala jí nastavit zrcadlo. Přála bych si, abyste tuto roli plnili a hlavně nabízeli možná řešení, např. kandidáta na pozici místostarosty. Hlasovat (např. i o rozpočtu) principiálně proti z důvodu, že jste opozice, mi nepřipadá konstruktivní, ale pouze alibistické.

V článku v minulém Zpravodaji píšete o střetu zájmů, ve kterém dle zákona nejsem. K uvedeným věcem, nad kterými se pozastavujete, bych ráda uvedla:

Ano, k platu ředitelky budu mít i odměnu, nikoliv plat za funkci neuvolněné místostarostky (stejně jako Vy nebo kdokoliv jiný, kdo by tuto funkci vykonával). Na můj plat (včetně odměn) ve škole nejde ani koruna z rozpočtu města, platy pedagogických pracovníků jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT.

Plat ředitele školy je dán tabulkami pro pedagogické pracovníky, pohyblivou složkou je osobní ohodnocení. Zde bych se ráda zavázala k tomu, že po dobu výkonu funkce místostarostky nebude navyšováno.

O odměnách rozhoduje RMM většinou 2x do roka a v ten moment nebudu přítomna ani projednávání, ani hlasování.

Další potvrzení ve funkci ředitelky nebude RMM řešit ve stávajícím volebním období.

Občané se mě ptali nebo odhadovali, co Vás vedlo k napsání Vašeho článku. Odkázala jsem je, ať Vás kontaktují, že já si nebudu domýšlet Vaše pohnutky. 

Vážení občané, nejsem zastáncem mediálních přestřelek, proto pokud budete chtít o této nebo jakékoliv jiné problematice diskutovat, ráda se s Vámi osobně setkám na radnici každou středu 15:00–17:00 – nejlépe po domluvě.

Mgr. Kateřina Koubková

 

Vyčistili jsme studánku u Primálu

30.05.2021 20:13

Zareagovali jsme na výzvu Brabrouků a již sedmým rokem jsme se 23. 5. 2021 zúčastnili akce Ukliďme Česko. Tentokrát jsme nesuplovali práci městské úklidové čety ani Správy a údržby silnic a vyrazili jsme do kousku přírody, kterou v Modřicích máme – vyčistit studánku u rybníku Primál. Vybrali jsme nánosy bahna, napadané větve a listí, vyčistili samotnou studánku i koryto odtoku, upravili celé okolí. Při návratu jsme ještě po cestě i podél ní nasbírali dva pytle odpadu.

Poděkování patří všem, kteří vyměnili nedělní pohodlí domova ve prospěch zlepšení životního prostředí našeho města. Jsou to členové a příznivci spolku Za čisté a klidné Modřice: Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Dana Hejtmánková, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská a Tomáš Vykoukal.

(LiPro)

Účastníci na místě srazu:

Stav studánky před vyčištěním:

Jak to vypadalo po našem úklidu:

Kumulaci funkcí by neměl určovat jen zákon

11.05.2021 00:31

Mimořádné zasedání ZMM 22. března 2021 bylo volební. Hlavními body programu bylo uvedení do funkce nové zastupitelky a volba místostarosty za zesnulého MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc. Do funkce neuvolněné místostarostky byla k mému překvapení navržena a v tajné volbě i deseti hlasy zvolena, ředitelka ZŠ Mgr. Kateřina Koubková.

 

Již dříve jsme kritizovali souběh funkce ředitelky ZŠ, kdy zřizovatelem ZŠ je město, s funkcí předsedkyně Finančního výboru ZMM. Jak se ukázalo, nebylo ještě všem dnům konec. Paní ředitelka je nově neuvolněnou místostarostkou, tím i členkou Rady města Modřice a předsedkyní Kulturně školské komise při RMM. K platu ředitelky ZŠ se jí tak připočítává i plat neuvolněné místostarostky.

 

Mgr. Koubková dle zákona již nemohla být členkou finančního výboru, protože jeho člen nemůže být současně starostou nebo místostarostou. Místo ní byl předsedou finančního výboru zvolen radní MVDr. Luděk Slaný.

 

Rada města plní úkoly zřizovatele a tedy jmenuje ředitele ZŠ do funkce. Pracovní poměr ředitele je na dobu neurčitou s tím, že po šesti letech se opakují období, kdy může být vypsán konkurs na místo ředitele a ředitel z funkce odvolán a v případě, že se tak nestane, ředitel ve funkci pokračuje dalších šest let. Rada města též řediteli ZŠ určuje plat a schvaluje mu odměny.

 

Nově se tak paní ředitelka může ještě snadněji dostávat do střetu zájmů. I když naše legislativa takové případy kupodivu připouští, respektive neřeší, neměl by se vytrácet zdravý rozum a rozhodovat dle hesla „co není zakázáno, je povoleno“.

 

(Pozn.: Tento příspěvek též vyšel ve Zpravodaji města Modřice č. 5/2021)

(LiPro)

 

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2

Jihomoravský kraj zveřejnil čtyři varianty připravovaných Zásad územního rozvoje

17.12.2014 00:36
Sledujeme přípravu nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Plánované dopravní stavby mají bezprostřední vliv na kvalitu života v našem městě. https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679707 https://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=16718
1 | 2 >>