Blog

Pojďte s námi v sobotu 1. dubna 2023 uklízet Modřice

30.03.2023 00:15

Náš spolek se každoročně zúčastňuje akce Ukliďme Česko. Letos poprvé se zúčastníme této akce pod hlavičkou radnice. Dosud jsme se na akci vždy sami registrovali a vše si sami organizovali. Nyní půjdeme rádi společně s ostatními. Jsme zvědavi, kolik dobrovolníků se k nám přidá zejména z tučně městem dotovaných spolků... Za 15 let naší existence jsme nikdy od nikoho nic nežádali a nedostali jsme ani 1 Kč. 

(LiPro)

 

Prosadili jsme dotaci na MHD

15.03.2023 18:20

První bod našeho volebního programu, který se nám podařilo zrealizovat, je poskytnutí dotace na využívání předplatních jízdenek IDS JMK. Od 1. 4. 2023 tak modřičtí občané mohou cestovat levněji.

Město uzavřelo smlouvu se společností Kordis JMK, a.s. o využívání slevových kuponů při nákupu čtvrtletních a ročních předplatních jízdenek. Jediná podmínka pro poskytnutí dotace je trvalé bydliště žadatele v Modřicích. Zájemci si mohou od 1. 4. 2023 požádat na radnici o vydání slevového kuponu a v e-shopu Kordis pak zakoupit zlevněnou předplatní jízdenku. Ta může být pro libovolný směr z Modřic. Nejčastěji se bude zřejmě využívat ale při cestách do Brna. Pro rok 2023 byla stanovena sleva 1000,- Kč. Po vyhodnocení celkového počtu zájemců může být v dalších letech ještě navýšena. Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné a formulář žádosti jsou uvedeny níže. Obojí bylo též publikováno v březnovém čísle Zpravodaje. Do konce března bude zveřejněno i na webu města, kde bude pro žadatele umístěn elektronický formulář.

Podepisování smlouvy na modřické radnici. Za společnost Kordis JMK, a.s. podepisuje ředitel Ing. Jiří Horský. Autorkou fotek je Ing. Veronika Lázničková.

 

Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné

Město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ: 00282103, dále jen „město“, jakožto poskytovatel příspěvku na jízdné, stanoví tato pravidla pro poskytování příspěvku svým občanům od 1. 4. 2023:

 1. Příspěvek na jízdné je poskytován prostřednictvím slevového kuponu - voucheru - v hodnotě 1.000,- Kč vydaného společností KORDIS JMK, a.s. na náklady města.
 2. Voucher lze uplatnit pouze na e-shopu IDS JMK https://eshop.idsjmk.cz/, a to na nákup předplatní nepřenosné elektronické jízdenky, jejíž hodnota se rovná nebo je vyšší než hodnota voucheru.
 3. V daném roce lze využít pouze jeden voucher. Voucher lze uplatnit pouze v kalendářním roce, ve kterém byl poskytnut městem.
 4. Voucher se poskytuje konkrétnímu žadateli a smí být uplatněn pouze na nákup předplatní jízdenky na jeho jméno. Voucher nelze uplatnit na nákup přenosných jízdenek, dárkového poukazu či jiného doplňkového sortimentu IDS JMK.
 5. Voucher může být poskytnut každému občanu Modřic, který zde má trvalé bydliště a který si o něj požádá. Za nezletilé děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Voucher nemůže být poskytnut právnickým osobám.
 6. Na poskytnutí voucheru není právní nárok.
 7. Žádost o poskytnutí voucheru je potřeba vyplnit a zaslat elektronicky prostřednictvím webových stránek města https://mesto-modrice.cz nebo doručit na Městský úřad Modřice.
 8. Podmínka trvalého pobytu v Modřicích musí být splněna nejpozději ke dni podání žádosti.
 9. Po registraci žádosti a kontrole splnění podmínek obdrží žadatel od města jednorázový kód, který uplatní při nákupu jízdenky. Následně obdrží město od KORDIS JMK, a.s. žádost o proplacení uplatněného voucheru.
 10. Město je oprávněno ve spolupráci s KORDIS JMK, a.s. provádět kontrolu využití voucheru občany.
 11. V případě zjištění, že došlo ke zneužití voucheru, tj. zejména jeho použití třetí osobou, může město hodnotu voucheru vymáhat po tom, kdo slevu neoprávněně uplatnil nebo o ni požádal. Zároveň takové zjištění bude překážkou pro poskytnutí voucheru žadateli kdykoli v budoucnu.
 12. Město neposkytne voucher občanům, u kterých eviduje pohledávku po splatnosti.
 13. Město si vyhrazuje právo poskytování příspěvku na jízdné kdykoli ukončit nebo změnit jeho pravidla.
 14. Každý žadatel uděluje městu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR pro potřeby poskytování příspěvku, kontroly a evidence a s jejich předáním společnosti KORDIS JMK, a.s.

Tato pravidla schválila Rada města Modřice na své mimořádné schůzi konané dne 1. 3. 2023.

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na jízdné

Formular_prispevek_na_jizdne_2023.pdf (113563)

 

 

Projev na Silvestra 2022 na náměstí Svobody - celé znění

18.02.2023 11:56

V lednovém čísle Zpravodaje vyšla moje zkrácená verze silvestrovského projevu na náměstí Svobody. Je to proto, protože jsem si dal za cíl publikovat ve Zpravodaji každý měsíc pouze jednu stranu. Toto omezení pochází z doby, kdy jako opoziční zastupitel jsem neměl možnost delší články ve Zpravodaji publikovat. Rád bych v tomto "omezení" pokračoval i nadále a dokázal tak, že se s tím vypořádám i jako starosta a oproti jiným zastupitelům větší prostor ve Zpravodaji ani nevyžaduji, ani nepotřebuji.

Vzhledem k tomu, že text silvestrovského projevu se na jednu stranu Zpravodaje nevešel, celé znění s mírným časovým odstupem publikuji zde.

Dobrý den, milí spoluobčané,

vítám vás na již tradičním loučení se starým rokem na Silvestra, zde na náměstí Svobody v Modřicích.

Máme za sebou období adventu a svátků vánočních. Věřím, že jste je strávili v poklidu a se svými nejbližšími. Bohužel to pěkné období už opět skončilo a máme tu poslední den v roce 2022.

Přelom roku bývá tradičně příležitostí k ohlédnutí se. Přemýšlíme o tom, co se nám podařilo a co bychom naopak chtěli v budoucnu změnit.

Přelom roku je též vhodnou příležitostí k poděkování, a proto děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce zapojili do dění v našem městě a pomohli k jeho dalšímu rozvoji.

Víte jak vznikla tato odpolední silvestrovská oslava? Pátral jsem v kronice města a připomněl si, že v roce 2010 to navrhnul tehdejší radní a pozdější místostarosta MUDr. Jiří Ventruba. To proto, aby každý stihnul oslavit Silvestra dvakrát – nejprve se svými sousedy a spoluobčany a potom ještě i v rodinném kruhu – což se ujalo a každým rokem sem chodí stále víc a víc lidí.  Ze všech akcí pořádaných městem – je tato nejvíce navštěvovaná.

Uplynulý rok nebyl jednoduchý – válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize, vysoká inflace. Nechci jej dále podrobněji hodnotit z pohledu vedení města, protože nové vedení je ve funkci teprve od 20. října. Podstatné pro vás je to, že změna vedení města proběhla bez dopadů na poskytování služeb pro občany. I když jsme byli jak se říká „hozeni do vody“ naučili jsme se v ní rychle plavat a vše funguje dál.

Pozitivní je i to, že město má na příští rok nasmlouvané energie, má schválený rozpočet, zachovalo podporu všem místním spolkům a sportovním klubům. Nejen, že zachovalo podporu, ale vyhovělo i zvýšeným požadavkům na dotace. Naší snahou bylo finančně podržet v této těžké době všechny modřické spolky a sportovní kluby, které sdružují děti a mládež.

Kdo chce sportovat, může se stát členem Sokola, nebo Městského fotbalového klubu, Městského nohejbalového klubu, může hrát florbal nebo futsal. – Všechny sportovní kluby, které jsem jmenoval, a ještě další, jsou více nebo méně podporovány městem.

V Modřicích pracuje i poměrně dost zájmových spolků – jsou to např. zahrádkáři, myslivci, dobrovolní hasiči, ale i Dětský folklórní kroužek, taneční skupina Xside dancers, skauti, pionýři, Dubové lístky a další. Jsme rádi, že se ve městě spolková činnost tak rozšiřuje a město bude hledat prostory, jak spolkovou činnost dále podporovat a rozvíjet. Je to jedna z našich priorit.

Ve spolcích se sdružují lidé stejných a podobných zájmů, ale není moc příležitostí se takto potkat napříč spolky i se svými vzdálenějšími sousedy jiných zájmů. Využijte proto této chvíle a poznávejte se navzájem. Získáte tak možná nové přátele, určitě vás to obohatí o nové poznatky a myšlenky.

A co nám přinese nový rok?

Hned prvního ledna si připomeneme 30. výročí vzniku samostatné České republiky, která vznikla rozdělením Československa na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. Svět nám záviděl, jak klidně toto rozdělení proběhlo.

V lednu nás též čekají prezidentské volby. Věřím, že se jich v hojném počtu zúčastníte. Je určitě důležité mít důstojného reprezentanta našeho státu, i když si nemyslím, že naši životní spokojenost až tolik ovlivňuje to, kdo je aktuálně prezidentem. Naše životní štěstí naopak ovlivňuje to, jak se cítíme ve své rodině, ve svém domě, ve své ulici a ve svém městě.

Z akcí, které pořádá město, vás zvu 18. ledna od 17 hod. na radnici na první setkání vedení města s občany a v sobotu 28. ledna se poprvé uskuteční v Městské hale tradiční Městský ples.

V novém roce by měly též pokračovat rozpracované investiční akce – jako je dostavba workoutového hřiště, rekonstrukce sběrného dvora, rozběhnout by se konečně měla rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Humny, zahájena by snad měla být i rekonstrukce ulice Masarykova, věřím, že bude schválena změna č. 1 Územního plánu. Nově chceme aktivně řešit dopravu, květinovou výsadbu veřejných prostranství a zahájíme přípravné práce na přístavbu ZŠ.

Nebudu vás již déle zdržovat, určitě se již netrpělivě těšíte na ohňostroj a na něco dobrého na pití. Všem vám ze srdce přeji v novém roce hlavně zdraví, štěstí, mír, ať se vám daří plnit vaše sny a cíle, které jste si sami vytýčili, ať máte kolem sebe své blízké a kamarády, o které se můžete vždy opřít, ať máte stále důvod k dobré náladě, ať se vám daří při studiu, v práci, a senioři ať si užívají svoji zaslouženou penzi.

Důležité je nevzdávat se, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu čelit i méně příjemným věcem v našem životě.

Važme si jeden druhého, vzájemně se respektujme, berme se takoví, jací jsme, nesnažme se jeden druhého měnit. Každý z nás je jedinečný.

Pokud máte sekt nebo svařené víno, které nám připravili Kulturně školská komise a naši dobrovolní hasiči, pozvedněme sklenice a připijme všichni na to, aby nový rok 2023 byl úspěšný a nebyl alespoň horší než tento končící, samozřejmě, pokud možno, ať je ještě lepší! Věřím, že společně vše zvládneme.

Děkuji za pozornost a na zdraví!

 

Vánoční a novoroční přání 2022

24.12.2022 21:13

Milí spoluobčané,

 

máme za sebou náročný rok - válečný konflikt na Ukrajině, neskutečný růst cen energií, vysokou inflaci, do toho ještě přišly komunální volby. Vše se ale podařilo nějak zvládnout. Na r. 2023 máme smluvně zajištěné energie, máme i schválený rozpočet, pokračuje se v realizaci již dříve naplánovaných akcí, připravují se akce nové. 

Děkuji vám za vaši energii a čas, které jste věnovali ve prospěch našeho města.

Užijte si vánoční svátky v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších.

Do nového roku vám přeji vše dobré, samozřejmě zdraví, štěstí a stále dobrou mysl. 

Věřím, že společně vše zvládneme.

Těším se na setkání s vámi při rozloučení se starým rokem od 17 hod. na Silvestra na náměstí Svobody v Modřicích.

 

Libor Procházka

 

Milí spoluobčané,
 
máme za sebou náročný rok - válečný konflikt na Ukrajině, neskutečný růst cen energií, vysokou inflaci, do toho ještě přišly komunální volby. Vše se ale podařilo zvládnout. Na r. 2023 máme smluvně zajištěné energie, máme i schválený rozpočet, pokračuje se v realizaci dříve naplánovaných akcí. 
Děkuji vám za vaši energii a čas, které jste věnovali ve prospěch našeho města.
Užijte si vánoční svátky v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku vám přeji vše dobré, samozřejmě zdraví, štěstí a stále dobrou mysl. 
Věřím, že společně vše zvládneme.
Těším se na setkání s vámi při rozloučení se starým rokem od 17 hod. na Silvestra na náměstí Svobody v Modřicích.
 
Libor Procházka

Novinky

Anketa k zájmu o dotaci MHD

21.07.2020 22:27
Anketa je zveřejněna ve Zpravodaji č. 7-8/2020 a věřím, že bude publikována i na webu města. Zde byla stažena, protože nějaký "dobrák" během několika dnů naklikal více než 700 hlasů proti, když od začátku roku doposud bylo 33 hlasů pro a 12 proti... Jak průhledné! Tímto ho zdravím a věřím, že...

Naše připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020

23.06.2020 23:56
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje jsme poslali k návrhu Aktualizace ZÚR JMK za náš spolek připomínky. Jsme zásadně proti budování dalších komunikací v našem katastru. Nesouhlasíme s budováním Jižní ani Jihozápadní tangenty, které by přivedly do našeho katastru zejména tranzitní nákladní dopravu....

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK

02.12.2019 00:00
Informace k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje najdete na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=381106&TypeID=2&origin=mobile (LiPro)  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) a Územní studie pro Brno a okolí

03.04.2018 21:15
Se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) JMK a s Územní studií pro Brno a okolí se můžete seznámit:  https://zurka.cz/zur/  https://zurka.cz/us/ (LiPro)  

Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.   V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:   "... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016...

Informace o evropském Baltsko-adriatickém koridoru a nadlimitním stavu prašnosti

27.11.2016 15:55
Baltsko adriaticky koridor.pdf (7435765)  

Do příspěvku z 8. 10. 2015 byla doplněna mapka s variantami Jižní tangenty

14.11.2015 11:56
https://www.osmodrice.cz/news/drive-nez-ve-zpravodaji-varianty-jizni-tangenty/  

Brno podalo připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

30.05.2015 17:23
Pripominky_mesta_Brna_k_navrhu_ZUR_JMK.pdf (463940)

Podpořte nás na facebooku

25.03.2015 00:20
 https://www.facebook.com/pages/Za-ciste-a-klidne-Modrice/351453861673167 

Jihomoravský kraj zveřejnil na svém webu návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14.03.2015 12:10
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246347&TypeID=2
1 | 2 | 3 >>