Bilance práce zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice v roce 2019

22.02.2020 16:30

V uplynulém roce byla schválena k realizaci řada akcí, které vzešly z naší iniciativy. Uvádím zde jejich stručný přehled:

 • Workoutové hřiště při ulici Sokolská
 • Oprava domu s podloubím na náměstí (na základě našeho návrhu byl dům městem odkoupen, nyní probíhá na jeho další využití architektonická soutěž)
 • Vznik udržovaného veřejného hřiště za Finem
 • Městský kamerový systém (námět vznikl před mnoha lety, my jsme tlačili na jeho realizaci)
 • Urychlení dostavby chodníku k Olympii za spoluúčasti firmy Vodňanská drůbež
 • Instalace klimatizace do velké zasedací místnosti na radnici (nakonec bude v celé radnici)

Kromě našeho podílu na výše uvedených akcích jsme též aktivně pracovali v Kontrolním výboru zastupitelstva města Modřice. Já jako předseda výboru, Sylva Bernátová jako jeho členka. Společně jsme se zúčastnili následujících kontrol:

 • Plnění usnesení Rady města Modřice
 • Redakční rada a tvorba Zpravodaje
 • Přidělování městských bytů
 • Činnost Komise životního prostředí při RMM
 • Údržba veřejných prostranství 
 • Městská policie Modřice (Procházka)


Výsledky kontrol vedly často k přijetí opatření, která pomohla ke zlepšení původního stavu. Zápisy z těchto kontrol jsou součástí podkladů pro zasedání zastupitelstva a jsou k dohledání  na webu města. 

Sylva Bernátová navíc pracovala v Komisi sociálně-zdravotní, v které provedla šest šetření v rodinách a jednou se podílela na rozhodování o přidělení městského bytu. Pí Bernátová též pokračovala ve sledování kauzy nepovoleného závozu zeminou v lokalitě Primál.

Jsem jedním ze tří řádných porotců z řad zastupitelů v architektonické soutěži na další využití domu s podloubím na náměstí.

Zatím otevřený zůstal náš návrh na dotaci rozdílu 3. a 2. pásma IDS JMK. Na prosincovém zasedání ZMM návrh nenašel mezi zastupiteli potřebnou podporu. Dostali jsme ale úkol předložit na březnové zasedání ZMM návrh ankety pro občany, v které by se mohli k této problematice vyjádřit. Pokud by dotaci jízdného podpořilo více občanů, návrh byl by opětovně projednán v ZMM.

Další náš návrh na kompenzaci razantního zvýšení daně z nemovitostí pro drobné podnikatele byl, zatím, odložen. Znovu se bude o něm jednat v souvislosti s plánovaným novým tříděním a svozem komunálního odpadu.

Každoročně se oba dva zúčastňujeme úklidu města v rámci akce Ukliďme Česko. Pokračovali jsme v měření kvality ovzduší ve městě.

Velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám dali ve volbách v říjnu 2018. Je pro nás zavazující. V práci pro naše město budeme i nadále pokračovat a o našich aktivitách vás budeme průběžně informovat. 

(LiPro)