Jak se bude budovat D52 po schválení ZÚR JMK

27.11.2016 16:03
Těsně před krajskými volbami byly schváleny ZÚR JMK, které nabyly právní účinnost k datu 3. 11. 2016.
 
V odkazech níže a v příloze jsou nové informační letáky rezortu dopravy k dálnici D52, kde je uvedeno:
 
"... V rámci pořizování ZUR JMK bylo dne 28. 1. 2016 schváleno vymezení koridoru dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova a ke státním hranicím ČR/Rakousko, a to ve variantě „Základní ŘSD“. Po potvrzení této skutečnosti ze strany KÚ JMK je postupně obnovována příprava i u dalších úseků. Klíčová územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje – byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v říjnu 2016
."
 
Pro úsek D52 u Mikulova (tzv. úsek 5206) by rádi podle letáku měli územní rozhodnutí ještě letos (2016), což je samozřejmě i procesně nemožné.
 
Velmi významné ale je, že činnost s budováním D52 není koordinována s tím, jak bude ochráněna brněnská aglomerace jakmile začne narůstat intenzita dopravy směrem k Brnu díky zkapacitňování komunikace 52 při jejím postupném uvádění do provozu.
 
Před tímto problémem varoval již před mnoha lety  jinak nechvalně proslulý náměstek hejtmana JMK Venclík, který prosazoval řešeni tohoto problému ochrany s pomoci tangent města Brna (vyjádření je citováno v příloze).
 
Nyní tangenty Brna v ZÚR schváleny nejsou a tak místo nesprávného vedení dálkové tranzitní dopravy po tangentách přes okrajové části Brna a přes obce okolo Brna je v ZÚR řešení ještě daleko horší a dálková tranzitní doprava je zavlékána přímo do Brna (viz obrázek transevropského Baltsko-jaderského koridoru v trasování dle ZÚR - v příloze).
 
Když se podíváte na podobný problem, a to pro dálnici D43, je  zajímavé, že tato otázka nesprávné koordinace  se stala zásadním aspektem přispívajícím k tomu, proč není pokrok u D43.
Město Kuřim, které je velikosti zlomku Brna a má zlomek politické sily, se dlouhá léta úspěšně braní tomu, aby byla zahájena výstavba D43 bez toho, aby v oblasti Kuřimi bylo zajištěno, že narůstající intenzita dopravy zde vytvoří na mnoho let dopravní kalamitu ( ... a to díky nárůstu intenzity dopravy od jihu, pokud by se stavěl napřed úsek D43 od D1 po Kuřim ... nebo od severu, pokud by se napřed stavěl usek D43 od Lysic po Kuřim).
 
Kuřim se doposud ubránila (i když jinak současné vedení Kuřimi  strašně moc chce Hitlerovu dálnici D43 do Bystrce).  Je nutno ocenit, že se Kuřimi podařilo prosadit, že při pořizování ZÚR ze strany Ministerstva životního prostředí nebylo povoleno, aby v ZÚR bylo rozhodnuto o salámově rozdělené D43, tj. jen o úseku D43 od Boskovic po Kuřim ... a tedy by vznikl výše zmíněný dopravní problém.
MŽP si totiž položilo ve stanovisku SEA k návrhu ZÚR tvrdou podmínku, že D43 nesmí byt dělena na salámové úseky.  ....  a tak nyní schválená ZÚR  má CELOU D43 od dálnice D1 po Lysice v územní rezervě.
 
Zatím se Brno a obce okolo Brna nezačaly bránit proti situaci související s absencí koordinace dopravy, to jest, že jižní část brněnské aglomerace a jižní část Brna budou postupně zaplavovány dálkovou tranzitní nákladní dopravou po D52 (tj. po transevropském Baltsko-jaderském koridoru). Toto je jiná kapitola problému vedle správné a včasné obrany na úrovni územního plánovaní, tedy v ZÚR a správného požadavku, aby cela koncepce dálkové tranzitní dopravy přes JMK byla v ZÚR plně dořešena. Je to ale otázka mimořádně zásadní neboť při jejím neřešení budou významné negativní dopady trvat možná desítky let.
 
doc. Petr Firbas
 
 
D52 Pohořelice – Mikulov – Rakousko
V mapové aplikaci ŘSD se objevily nové letáky D52.

D52, stavba 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/581a ... 920277.pdf
5204.1 Pohořelice – Nová Ves (délka 3100 m): UR 2017, SP 2019, VZ 2020, ZS 2020, UP 2023, náklady 0,570 mld. Kč
5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny (délka 5800 m): UR 2018, SP 2021, VZ 2022, ZS 2022, UP 2025, náklady 1,510 mld. Kč


D52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/581a ... 455450.pdf
5206.1 Mikulov, obchvat (délka 3895 m, I. etapa): UR 2016/2017, SP 2018, VZ 2019, ZS 2019, UP 2022, náklady 1,940 mld. Kč
5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice (délka 748 m, II. etapa)
5206.3 II/414 – Bavory (délka 1050 m, II. etapa)
5206.4 VN Nové Mlýny – Bavory (délka 5000 m, III. etapa)