Jak zastupitelstvo jednalo a jednalo až se projednalo do dalšího dne aneb to nejlepší ze zastupitelstva 7. září 2015

08.09.2015 22:42

Již jsme si pomalu navykli, že po posledních volbách trvají zasedání zastupitelstva déle, než bývalo dříve. Může za to silnější opozice, která doslova bombarduje vedení radnice dotazy. Starostovi s místostarostkou nezbývá nic jiného, než trpělivě odpovídat a vysvětlovat. Stalo se tak, že tentokráte se zasedání protáhlo až do 0.40 hod (!), a to ještě byl vypuštěn jeden obsáhlý bod o výsledcích architektonické soutěže. Jaké mám ze zasedání hlavní postřehy? Omezím se jen na jejich stručný výčet:

1) Po dlouhých tahanicích a několika vyhlášených a odročených soudních stáních, nakonec firma GAS Transport uhradila částku stanovenou Dohodou o narovnání ve výši 605 000,- Kč vč. DPH (připomínám, že námi vypočítaná odpovídající cena za uložení zeminy na městských pozemcích v lokalitě Primál převyšovala částku 5 mil. Kč). Do 30.9.2015 mají být ukončeny terénní úpravy tak, aby pozemky mohly být zemědělsky využívány. Určitě si výsledek pozorně prohlédneme a budeme vás o něm informovat.

2) Dohoda o narovnání "sporných práv" mezi sdružením INTER-STAV-KOMFORT a městem Modřice za stavbu "Pasivní bytový dům pro seniory Modřice". Město nejprve vyúčtovalo sdružení stavebních firem smluvní pokutu za prodlení s plněním termínů dokončení díla a za neplnění BOZP v celkové výši 30 745 000,- Kč, nicméně se schválila dohoda na částku pouze 2 920 000,- Kč!

3) Větší diskuze se rozpoutala ohledně výběrového řízení na dodavatele městského Zpravodaje. Na minulém zasedání pověřilo ZMM starostu a RMM provedením výběrového řízení, protože starosta stále zdůrazňoval navýšení ceny Zpravodaje díky publikování celého zápisu ze ZMM. Jaké bylo ale překvapení zastupitelů, když se dozvěděli, že vítězem se stala stejná firma Poring s. r. o., která musela jít s cenou ale dolů, aby výběrové řízení vyhrála :-). Zajímavá byla ještě informace, že komise vyřadila nejlevnější nabídku, protože se jí zdála podezřele levná (o něco více než 20% (?)).

4) Z důvodu přerušení zasedání hodnotící komise architektonické soutěže Víceúčelové sportovní haly nebyl vybrán její vítěz, proto prezentace na ZMM byla stažena z programu jednání. Zasedání hodnotící komise bude pokračovat v říjnu. K projednání výsledku bude svoláno mimořádné zasedání ZMM. 

5) Část komunikací a parkovacích ploch v lokalitě Bobrava byla za symbolickou 1 Kč převedena do vlastnictví města. Město tak bude moci např. udržovat sjízdnost komunikací v zimním období.

6) Mimořádný bod jednání - doplněn dodatečně - Povodí Moravy, s. p. zahájilo přípravu projektu stručně řečeno "Protipovodňových opatření řeky Svratky", která mají spočívat jednak v záboru půdy a budování hrází na soukromých pozemcích našich obyvatel i pozemcích města a jednak paradoxně ve snižování současných hrází, aby se řeka Svratka mohla rozlévat do okolí. K jednání se tak dostavilo slušné množství nespokojených a vyděšených majitelů pozemků, aby získali další informace a podporu města. Zastupitelé se zásadně postavili proti takovému jednání a pověřili k dalším jednáním za město místostarostu MUDr. Ventrubu.

7) Doslova za "perlu" celého zasedání bych označil návrh na rozšíření počtu míst, kde lze ve městě provozovat loterie a jiné podobné hry o areál bývalé restaurace Cihelna na Brněnské ulici. Měla zde vzniknout "Galerie Cihelna" s "Casinem Bonver". I když to na začátku vypadalo, že si koalice opět prosadí, co chce, nakonec přece jen vzali rozum do hrsti i všichni koaliční zastupitelé a návrh byl jednomyslně zamítnut.

8) Byla schválena zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří by tak do jednoho roku měli být schopni ostrého nasazení.

9) Podal jsem návrh na vypracování obecně závazné vyhlášky o dodržování nočního klidu, protože některé tzv. "kulturní akce" pořádané na venkovním prostranství se neúnosně protahují až do ranních hodin. Na příštím zasedání ZMM o tom podá informaci Bc. Kovářová.

 

Město kupuje "dům s podloubím" na náměstí. Po rekonstrukci by zde mělo být městské muzeum. Protože je objekt poměrně velký, je zde prostor i na jiné aktivity. Náměty na další využití můžete posílat mailem na naši adresu osmodrice@seznam.cz.

(LiPro)