My se ptáme, starosta odpovídá - ZMM 4. 12. 2017

08.01.2018 21:05

Otázky, které jsem poslal starostovi a jeho odpovědi na jednání ZMM dne 4. 12. 2017:

1. Jaká je záruční doba nových chodníků?

Na nové chodníky město uzavírá Smlouvy o dílo, které zveřejňuje na webových stránkách města a jsou přístupné všem, kdo má o to zájem. V těchto smlouvách lze jednoduše dohledat, že záruka je 60 měsíců. Opravy prováděné ve větších rozsazích v rámci kanalizace či propadů mají standardně (dle občanského zákoníku) záruku 2 roky. Lokální opravy nejsou se zárukou ve vztahu ke konstrukci podloží a stavu povrchů stanoveny.

2. Kdy se bude realizovat výběh pro psy při ul. Masarykova?

Výběh pro psy při ulici Masarykova je vyznačen. Dle sdělení kontrolního orgánu MV ČR nemusí být oplocen. V blízkosti a na pozemku jsou umístěny koše na psí exkrementy a je zde umístěn provozní řád. Komplexní úprava bude řešena v rámci studie celé lokality rybníku ul. Masarykova.

3. Kdy se realizuje jednosměrka na ulici Poděbradova?

Zřízení jednosměrky je formou Opatření obecné povahy vydávané silničně správním úřadem Šlapanice. Po vydání musí být 30 dní zveřejněno. Po této době se může realizovat. Časově to vychází po novém roce. OOP bylo vydáno 29. 11. 2017.

4. Už se zjistilo, kdo znečistil Moravanský potok?

Celou záležitost prošetřuje OŽP Šlapanice, Povodí Moravy, MMB OVLHZ. Výsledek šetření nám doposud i přes urgence nebyl sdělen.

5. Máte informace o tom, že by se měl stavět v areálu CTP parkovací dům?

Stavba parkovacího domu prochází procesem schvalování na SÚ. Stavba je v souladu s ÚP Modřice.

6. Bylo by možno obnovit funkčnost městské studny jako zdroj vody na zalévání zeleně a v létě na kropení silnic a chodníků?

Z dotazu nebylo patrné, o jakou studnu se panu zastupiteli jedná. Město jich má několik. Samo město pro zalévání zeleně využívá studnu v objektu nám. Svobody 90, ale napouštění je zdlouhavé, díky nedostačujícímu přítoku. Kropení silnic a chodníků vlastními silami není možné, neboť pro tuto činnost nemá město vybavení. Mohlo by se řešit externí firmou.

Když už většina zastupitelů hlasovala pro zachování hazardu ve městě, navrhnul jsem pravidlo, aby minimálně všechny příjmy, které z něj město obdrží, šly na opravu chodníků.

Návrh usnesení:

Na opravy chodníků budou nadále, až do odvolání, využity minimálně všechny příjmy z hazardu, které město obdrží.

Protinávrhy na usnesení nebyly předloženy.

Hlasování o návrhu na usnesení:

2 pro (Bernátová, Procházka)

0 proti

11 se zdrželo (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Havlátová, Slaný, Šulová, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Tomandl).

Návrh nebyl přijat.

Dále jsem vznesl požadavky na realizaci prací v roce 2018:

1. Zastřešení plachtou pískovišť na dětských hřištích v majetku města jako ochrana dětí proti slunci v letních měsících. 

V návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou zařazeny finance na opravy a doplnění prvků na dětských hřištích včetně zastínění. Bude prováděno postupně.

2. Estetické ohrazení kontejnerových stání pro tříděný odpad.

V souladu s plánem odpadového hospodářství je nutné řešit zvýšení třídění. Nyní je zvažována alternativa jiného způsobu třídění a optimalizace míst třídění včetně počtu kontejnerů. Po zpracování řešení může být navrhováno jejich ohrazení. Ve studii řešení veřejné zeleně lokalita Husova-Komenského je ohrazení řešeno. Místostarostka jako kompetentní osoba pro tuto oblast plánuje ohrazení ještě cca 2 stání.

3. Ořez stromů přesahující z areálu bývalé Fruty na ulici Komenského.

Stromy rostou na pozemku majitele Fruty a ten bude vyzván k ořezání.

Vznesl jsem též požadavek, aby DSO Šlapanicko řešilo propojení Modřic cyklostezkami s Želešicemi, Přízřenicemi, Chrlicemi a Popovicemi.

Propojení Modřic s Přízřenicemi je již dávno řešeno cyklostezkou Brno-Vídeň, kde jsou dokonce 2 proudy po pravém i levém břehu řeky Svratky. Z Přízřenic pak navazuje propojení přes Holásecká jezera do Chrlic. V rámci DSO Šlapanicko se připravuje propojení Želešice-Modřice-Popovice-Rebešovice v oblasti kolem říčky Bobrava, na kterou se napojí již zřízená cyklotrasa Bobrava dnes spojující Modřice-Želešice a dále pokračující na Střelice.

(LiPro)