Naše další připomínky k návrhu územního plánu

19.03.2016 17:07

15. února 2016 jsme podali na radnici v pořadí již třetí připomínky k návrhu územního plánu města Modřice. Budou zveřejněny i v březnovém čísle Zpravodaje:

  1. Opakovaně jsme proti územním rezervám pro brněnské tangenty, protože nejsou obsaženy v platných ZÚR Jihomoravského kraje. Navíc zamýšlený koridor pro jižní tangentu je v těsné blízkosti ploch bydlení.
  2. U všech zastavitelných ploch požadujeme doplnit výškové regulativy v metrech.
  3. Požadujeme doplnit více ploch veřejné zeleně (PZ) a rekreace (R), stávající návrhy považujeme za nedostatečné.
  4. Plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) požadujeme omezit pouze na výrobu neznečišťující a nezatěžující životní prostředí (povinnost posouzení procesem EIA), včetně zákazu dalšího zvyšování intenzity dopravy.
  5. Zahrádky za sokolovnou ponechat jako plochu RZ = rekreační zahrádky, neměnit je na plochu občanského vybavení.
  6. Snížit úbytek orné půdy z navrhovaných cca 50 ha, navrhnout alternativní řešení, zábory půdy pouze nižší bonity.
  7. Zamezit míchání ploch smíšených obytných (SO) a ploch smíšených v centrální zóně (SC) s plochami bydlení v rodinných domech (BI).
(LiPro)