Naše další připomínky k návrhu územního plánu

20.05.2015 20:55

I když jsme již v loňském roce k návrhu územního plánu připomínky podávali, po veřejném projednání jsme přidali ještě další:

  1. Jsme proti územním rezervám pro brněnské tangenty, protože nejsou obsaženy v platných ZÚR Jihomoravského kraje. 
  2. Požadujeme doplnit výškové regulativy v metrech pro maximální výšku budov pro plochy bydlení v bytových domech (BH) a pro plochy bydlení v rodinných domech (BI) – zde např. 8 m.
  3. Požadujeme doplnit více ploch veřejné zeleně (PZ) a rekreace (R). Stávající návrhy považujeme za nedostatečné.
  4. U ploch pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) požadujeme omezit pro nové stavby pouze na výrobu neznečišťující a nezatěžující životní prostředí.
  5. Zahrádky za sokolovnou ponechat jako plochu RZ = rekreační zahrádky, neměnit je na plochu občanského vybavení.
  6. Plochu OK o3 u křižovatky na Chrlice určenou pro komerční občanské vybavení nechat jako rezervu pro dopravu (nájezd na D2, napojení na silnici do Chrlic apod.)
  7. Snížit úbytek orné půdy z navrhovaných cca 50 ha, navrhnout alternativní řešení, zábory půdy nižší bonity.

(LiPro)