Nekonečný příběh - Primál - 1. část

14.11.2016 22:54

Troufám si tvrdit, že v Modřicích už není nikdo, kdo by ještě neslyšel o rybníku Primál. Tento rybník se bohužel neproslavil mezi rybáři velkými kapry nebo candáty, ani mezi plavci výbornou vodou na koupání, ale mezi běžnými občany pověstnými "terénními úpravami", které v jeho těsné blízkosti znehodnotily úrodná pole včetně městského pozemku. Sylva Bernátová si dala tu práci, aby krok za krokem popsala, jak se celá kauza vyvíjela. Vzhledem k délce textu zde zveřejňujeme pouze 1. část, která vyjde v listopadovém modřickém Zpravodaji.

(LiPro)

Začalo to 24. 7. 2009, kdy se na dosud úrodných polích v blízkosti rybníka Primál (chráněného krajinného prvku) sešlo 5 lidí na tzv. veřejném ústním jednání. Pánové Švehla z OV MěÚ Šlapanice, Boleslav – majitel firmy GAS Transport s. r. o. (jeden z hlavních hrdinů našeho příběhu), Kramný – z nyní již zaniklého zemědělského družstva AGRO Modřice a. s., Šiška – starosta města Modřice a místostarostka  Modřic Chybíková.

Předmětem tohoto jednání bylo projednání a schválení žádosti AGRO Modřice o změnu využití území pro „Terénní úpravy a zemní práce spojené se změnou využití výškových poměrů ploch využívaných pro zemědělskou výrobu na pozemcích p. č. 1687/1, 1688/1, 1700, 1701 a 2091 v k. ú. Modřice.“ Laicky řečeno vyrovnání terénních nerovností. Posledně uvedený pozemek byl a je ve vlastnictví města Modřice, ostatní jsou v soukromých rukách a tehdy na nich hospodařilo jako nájemce AGRO Modřice.

Na tomto jednání bylo dohodnuto a podpisy všech zúčastněných potvrzeno, že město Modřice (resp. starosta a místostarostka) souhlasí s uvedenými úpravami na pozemku p. č. 2091 a zároveň byly pro ně specifikovány podmínky. Představitelé města nepožadovali žádnou finanční kompenzaci a vůbec jim nevadilo, že jednají s firmou (AGRO Modřice), ve které je část představenstva v té době trestně stíhaná a že k souhlasu neměli pověření ani RMM ani ZMM. Proto je zajímavé, že RMM schválila toto rozhodnutí resp. souhlas k terénním úpravám na městském pozemku ex post až 10. 8. 2009. Soukromí vlastníci zbylých pozemků nebyli o terénních úpravách na jejich pozemcích nikým osobně ani písemně informováni. Informace proběhla pouze zveřejněním na úřední desce.

Ještě zajímavější je však ta skutečnost, že již za TÝDEN!!! po schůzce v polích, tj. 30. 7. 2009 vydal odbor výstavby MěÚ Šlapanice na žádost firmy AGRO Modřice územní rozhodnutí, ve kterém souhlasil s terénními úpravami na všech zmiňovaných pozemcích. Za povšimnutí stojí rozpor v termínech. Dne 10. 8. 2009 schvaluje RMM terénní úpravy na městském pozemku, ale už 30 7. 2009 je vydáno územní rozhodnutí čili povolení těchto úprav!!! Co se týká soukromých vlastníků, kupodivu odboru výstavby stačilo doložit jejich nájemní smlouvy s firmou AGRO Modřice, uzavřenými mezi lety 2001 – 2005, a ne jejich písemné souhlasy s terénními úpravami.

Možná se ptáte, kde je kromě těchto nesrovnalostí, ten hlavní problém? Ten nastal v okamžiku, kdy firma GAS Transport, najatá družstvem AGRO Modřice, začala tzv. terénní úpravy provádět. I když z písemného vyjádření OV MěÚ Šlapanice mimo jiné vyplývá, že „předmětné úpravy jsou navrženy z důvodu zlepšení výškových poměrů v dané oblasti a vyrovnání terénu na svažitém pozemku a že musí použita pouze nekontaminovaná zemina, očištěná od cizorodých látek“, skutečnost byla zcela jiná. Samozřejmě nešlo o žádné „vyrovnání terénních nerovností pro zlepšení podmínek budoucích prací“, ale o to – uložit zadarmo materiál z výkopových prací z tehdy budovaných „královopolských tunelů.“ Vůbec se nejednalo o nekontaminovanou zeminu. Obsahovala kusy betonu, příměsi živice, cihel, železa, polystyrénu, dřevní odpad, což představuje hrozbu pro životní prostředí. Prakticky to byl odpad podléhající režimu zákona o odpadech, který byl téměř půl roku na úrodná pole vyvážen v obrovském množství, a to celkem bez povšimnutí vedení města. Tehdy začaly stížnosti občanů i zastupitelů M. Ptáčkové, J. Vykoukala a S. Bernátové jak na jednáních zastupitelstva, tak i na MěÚ Šlapanice a  na krajskému úřadu, a to bez větší odezvy z jejich strany.

Asi v listopadu 2009 zjistila zastupitelka Ptáčková, že je tímto odpadem zavážen pozemek p. č. 1665 (nyní p. č. 1690/186) o velikosti cca 1 ha ve vlastnictví města Modřice, který nebyl uveden v územním rozhodnutí OV MěÚ Šlapanice. Vedení města na to bylo upozorněno a v lednu 2010 zaslalo družstvu AGRO Modřice výzvu k zastavení prací. K tomu však nedošlo a uvedený pozemek byl nadále zavážen.

Pak se stala další zajímavá věc. I když v té době bylo partnerem pro město AGRO Modřice, vedení města vstoupilo v jednání s firmou GAS Transport, která požádala Modřice o dodatečné povolení terénních úprav na zmíněném pozemku a nabídla kompenzaci 200.000 Kč. Na to město nepřistoupilo a požadovalo částku 400.000 Kč s tím, že umožní GAS Transportu zavést celý pozemek a pak bude vypočteno skutečné množství navezené zeminy. GAS Transport s podmínkami, na rozdíl od opozičních zastupitelů, souhlasil, ale nic nesplnil a pozemek zavážel dál, až ho úplně zavezl.

Mezi tím OV Šlapanice pod tlakem oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby a dne 20. 10. 2010 vydal dodatečné stavební povolení týkající se však jen původně zavezeného pozemku města 2091 a pozemků soukromých vlastníků, ale tentokrát pouze p. č. 1688/1, 1701, kde bylo stanoveno, že terénní úpravy budou dokončeny do 31. 12. 2011. Součástí tohoto povolení byly tentokrát souhlasy soukromých vlastníků s terénními úpravami, které AGRO Modřice získalo finančními kompenzacemi. Pouze vlastník jednoho pozemku uplatnil námitku, že nesouhlasí s jeho závozem a že jeho podpis pod souhlasem není jeho a že musel být zfalšován. Po ověření této skutečnosti, která se zakládala na pravdě, byl jeho pozemek z dodatečného povolení vyňat, nic méně byl však zavezen. Toto se odehrálo v rozmezí let 2009 až 2013, kdy byla firma GAS Transport opakovaně vyzývána městem nebo odborem výstavby k zastavení „terénních úprav“ a opravdu chvilku se na pozemek města nenaváželo.

Pokračování příště.

Sylva Bernátová
 
 
 
 
 
Foto: Libor Procházka, 28.9.2016
 
Začalo to 24. 7. 2009, kdy se na dosud úrodných polích v blízkosti rybníka Primál (chráněného krajinného prvku) sešlo 5 lidí na tzv. veřejném ústním jednání. Pánové Švehla z OV MěÚ Šlapanice, Boleslav – majitel firmy GAS Transport s. r. o. (jeden z hlavních hrdinů našeho příběhu), Kramný – z nyní již zaniklého zemědělského družstva AGRO Modřice a. s., Šiška – starosta města Modřice a místostarostka  Modřic Chybíková.
Předmětem tohoto jednání bylo projednání a schválení žádosti AGRO Modřice o změnu využití území pro „Terénní úpravy a zemní práce spojené se změnou využití výškových poměrů ploch využívaných pro zemědělskou výrobu na pozemcích p. č. 1687/1, 1688/1, 1700, 1701 a 2091 v k. ú. Modřice.“ Laicky řečeno vyrovnání terénních nerovností. Posledně uvedený pozemek byl a je ve vlastnictví města Modřice, ostatní jsou v soukromých rukách a tehdy na nich hospodařilo jako nájemce AGRO Modřice.