Pokud nechcete u Modřic další dálnice, přijďte nás podpořit na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018

30.03.2018 15:45

Určitě víte, že našemu městu hrozí další dálnice v podobě tzv. Jižní a Jihozápadní tangenty města Brna. Takové plány obsahují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Skupina obcí včetně Modřic proti takovým plánům podaly u Krajského soudu v Brně žalobu, ta však byla zamítnuta. Jako poslední možnost zbývá proti zamítnutí žaloby podat u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost. I když většina zastupitelů v minulosti podpořila podání žaloby proti ZÚR JMK (starosta vždy hlasoval proti!), přesto RMM pro minulé zastupitelstvo dala do programu zasedání bod, v kterém navrhovala o kasační stížnosti hlasovat. Avšak ani odpůrci žaloby = vládnoucí radniční koalice, ani její příznivci = opozice, neměli potřebný počet hlasů (min. 8), aby svůj názor prosadili. 7. března jsem proto napsal všem zastupitelům následující email, v kterém jsem vysvětlil, že není nutné mimořádné zasedání ZMM svolávat:

 

Vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,
na posledním zasedání ZMM dne 5. 3. 2018 nebylo v bodu 12 programu ve věci podání či nepodání kasační stížnosti přijato žádné usnesení. Starostou toto bylo komentováno tak, že bude nutné k tomuto bodu svolat mimořádné zasedání ZMM. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že 5. 12. 2016 bylo na ZMM přijato usnesení 11Z-12.1/2016: ZMM rozhoduje o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 usnesením zastupitelstva JmK č. 2891/16/Z29 a pověřuje starostu města k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK. Následně byla starostou vedena jednání, jejich součástí bylo i podepsání plné moci Advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti, s.r.o., která zastupuje sdružení obcí k vypořádání námitek k návrhu ZÚR JmK. Vzor jejich textu plné moci přikládám v příloze. Z plné moci vyplývá, že advokát Mgr. Pavel Černý z Frank Bold advokáti, s.r.o. zastupuje naše město v uvedené věci v plném rozsahu včetně řádných i mimořádných opravných prostředků. K nim, samozřejmě, patří i kasační stížnost. ZMM usnesením 12Z-12.3/2017 ze dne 6. 3. 2017 schválilo text žaloby "Návrh na zrušení  opatření obecné povahy - ZÚR JmK" bez připomínek.

Když to stručně shrnu.

Platí usnesení 11Z-12.1/2016 o podání návrhu města Modřice na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JmK, vydané dne 5. 10. 2016 a usnesení 12Z-12.3/2017, které schválilo text vlastní žaloby. V této věci nás zastupuje Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o., jmenovitě Mgr. Pavel Černý. Podepsaná plná moc se vztahuje i na řádné a mimořádné opravné prostředky. Z toho vyplývá, že k tomuto problému NENÍ NUTNÉ SVOLÁVAT MIMOŔÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMM.

Věřím, že si všichni uvědomujeme naši spoluodpovědnost chránit zdraví a životní prostředí našich občanů a že ke splnění tohoto poslání využijeme VŠECH prostředků, které nám umožňuje platná legislativa.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Libor Procházka

 

Na můj email jsme 12. 3. obdrželi od starosty následující reakci:

 

Vážení zastupitelé.

 

Velmi podrobná analýza průběhu podání žaloby na neplatnost vydaných ZÚR JmK provedená panem Procházkou není až zase tak správná.

Správně uvádí, že ZMM svým usnesením schválilo podání žaloby a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci ZÚR JmK.

Z pozice starosty jsem následně podepsal plnou moc právní kanceláři Frank Bold advokáti, s.r.o., kterou v této kauze zastupuje již dlouho Mgr. Černý.

Plná moc se týká veškerých úkonů spojených s podáním žaloby na platnost ZÚR JmK a jejich projednání před soudem.

Na základě těchto kroků byla právní kanceláří žaloba podána.

Bohužel naše žaloba byla soudem zamítnuta.

Dalším možným krokem je tedy podání Kasační stížnosti k vyšší instanci.

K podání kasační stížnosti je sice právní kancelář na základě plné moci oprávněna, neboť se jedná o další právní úkon v rámci udělené plné moci, ale k tomuto kroku musí od nás obdržet pokyn.

Z tohoto pohledu požadoval Mgr. Černý na poslední vzájemné schůzce konané dne 13.2.2018 v Modřicích nová potvrzení všech zúčastněných obcí k podání kasační stížnosti.

Tak jak jsem ve svém komentáři uvedl, některé obce souhlasily ihned s podáním kasační stížnosti, ale s dodatkem, že jej stejně projednají v orgánech obcí a jiné dají stanovisko následně.

Proto jsem předložil věc na zasedání ZMM, jako orgánu, který ve věci rozhodoval, aby stanovil další postup města.

Jelikož nebylo přijato žádné usnesení k dalšímu postupu a nebylo k dispozici odůvodnění soudu k zamítnuté žalobě, musím tedy, po doručení tohoto odůvodnění, svolat mimořádné zasedání ZMM, aby toto mohlo jednoznačně rozhodnout jak bude město dále postupovat.

Nevidím žádný relevantní důvod nesvolat mimořádné ZMM na podkladě obdrženého odůvodnění rozsudku a následně adekvátně rozhodnout o podání Kasační stížnosti.

 

S pozdravem

 

Ing. Josef Šiška

Starosta

 

Závěry ať si udělají občané sami. Jedno je jisté - my jsme vždy byli, jsme a budeme proti dalším dálnicím kolem Modřic. Pokud vám toto též není lhostejné, přijďte nás podpořit při hlasování na mimořádné zastupitelstvo 3. 4. 2018 od 18 hod v zasedací místnosti na radnici!

https://www.mesto-modrice.cz/urad/zastupitelstvo-mesta/9-mimoradne-zasedani-zmm

(LiPro)