Proč má město vyhlášku o "dodržování nočního klidu"?

14.09.2016 00:55

Léta neřešenému problému dodržování nočního klidu by měla přispět nová obecně závazná vyhláška, která platí v našem městě od 15. 6. 2016. Impuls k jejímu vypracování jsem podal na zářijovém zasedání ZMM v roce 2015. Podobnou vyhlášku má již dlouho řada měst a obcí v našem blízkém i vzdálenějším okolí. Rada města předložila návrh textu vyhlášky na červnovém zasedání ZMM r. 2016. Návrh se týkal ale pouze regulace hudební produkce na veřejných prostranství, na můj podnět se regulace rozšířila na celé území města, protože hudební produkce se často šířila právě ze zahrádek privátních restauračních zařízení, která vždy nejsou veřejným prostranstvím. Protože se někteří jedinci snaží záměr této vyhlášky účelově překroutit a rozpoutat k tomu až hysterickou kampaň, rozhodl jsem se uvést věci na pravou míru v mém článku v zářijovém Zpravodaji. Plný text uvádím též zde:

Bydlím v Modřicích již 14. rokem a za tu dobu zde nebyl učiněn jediný pokus, který by se snažil regulovat hlasitou hudební produkci, která se v letních měsících často šířila z některých restauračních zařízení do pozdních nočních až ranních hodin. I když pojem „noční klid“ je uveden v §47 zákona č. 200/1990 o přestupcích a rozumí se tím doba od 22. do 6. hodiny, „podle Ústavního soudu není pojem nočního klidu v žádném právním předpisu vymezen a je proto potřeba považovat za užitečné, učiní-li tak obec v rámci úpravy místních záležitostí veřejného pořádku vyhláškou. Konkretizace pojmu nočního klidu za situace, kdy „rušení nočního klidu“ bez bližšího upřesnění je přestupkem proti veřejnému pořádku (§ 47 odst. 1 písm. b/ zákona o přestupcích), žádoucím způsobem přispěje k právní jistotě.“ (Ministerstvo vnitra ČR ©2016)

Na zářijovém zasedání ZMM v r. 2015 jsem proto podal podnět na přijetí obecně závazné vyhlášky, která by hlasitou hudební produkci regulovala. Návrh obecně závazné vyhlášky, která měla regulovat pouze veřejná prostranství, byl Radou města na ZMM předložen 15. 6. 2016. Schválen byl ale můj protinávrh, který platnost vyhlášky rozšířil na celé území města. Takže v pátky a soboty, popř. svátky, po kterých nenásleduje pracovní den, se mění noční klid na dobu od 24.00 do 6.00 hod. V článku 3, odst. 3 vyhlášky se uvádí, že výjimku z uvedených pravidel povoluje Rada města, případně starosta. Tento článek naší vyhlášky se ale od 1. 10. 2016 dostane do rozporu se zákonem č. 204/2015, kterým se mění – novelizuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který výjimky z obecně závazné vyhlášky nepřipouští. Všechny „výjimky“, které nebudou respektovat ani zkrácený noční klid, musí být uvedeny přímo v textu vyhlášky. Dle předběžné dohody s vedením radnice by se mělo jednat výhradně o akce, jejichž spolupořadatelem je město (hody, pálení čarodějnic apod.). V tomto smyslu musí být neprodleně naše vyhláška novelizována.

Shrnutí:

Cílem vyhlášky je regulace hlasité hudební produkce, která se dosud nekontrolovaně provozovala až do ranních hodin a obtěžovala tím řadu občanů. Jako kompromis mezi právem na podnikání a právem na soukromí, obojí chráněné Listinou základních práv a svobod, byly vymezeny dny, kdy se noční klid zkracuje z 22.00-6.00 na 24.00-6.00. Všechny výjimky, tj. akce města, které poruší i upravený noční klid, musí být od 1. 10. 2016 uvedeny přímo v textu vyhlášky. Jiné výjimky, než uvedené ve vyhlášce, nelze udělit. Nedodržování vyhlášky je přestupkem proti veřejnému pořádku, za což může být udělena pokuta až do výše 10 000,- Kč. Dbát na to bude městská policie. V případě rušení nočního klidu ji proto ihned volejte na tel.: 602 555 193 nebo 156.

(LiPro)