To nejlepší ze zastupitelstva 5. prosince 2016

12.12.2016 22:49

"Mikulášské" zasedání přineslo rekord v délce jednání. Začalo se v 17 hod a skončilo až po půlnoci, tj. více než po 7 hodinách! Čtenářům předkládám stručný přehled z mého pohledu deseti nejzajímavějších projednávaných bodů. 

1. Objekt služeb na Hybešově ulici č. 654 bude nabídnut k prodeji 8 hlasy koalice.

2. Dům s "podloubím" na nám. Svobody 171. Po provedení stavebně technického a statického průzkumu a vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu, bude odborníky navrženo další možné využití objektu. Návrhy budou předloženy zastupitelstvu k rozhodnutí.

3. Kontaminace vody a sedimentů u vodní nádrže při ul. Masarykova. Probíhá šetření orgánů v oblasti životního prostředí pachatel zatím nebyl zjištěn.

4. Na Bobravě bylo odsouhlaseno odkoupení zbývajících pozemků pod komunikacemi a pozemek, který by měl sloužit jako dětské hřiště. Dále se bude jednat o odkoupení vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod.

5. Dotace a příspěvky organizacím i jednotlivcům z rozpočtu města. Tradičně nejdéle projednávaný bod jednání. Hlasovalo se jednotlivě o 29 žádostech.
    Příjemci nejvyšších příspěvků v Kč:

    525 000 - Městský nohejbalový klub Modřice - na provoz klubu

    500 000 - Římskokatolická farnost Modřice - na druhou etapu opravy střechy

    306 000 - Sbor dobrovolných hasičů Modřice - na pořízení auta

    265 000 - Muzejní spolek Modřice - na pokračování v psaní knihy o historii města

    200 000 - Městský fotbalový klub - na provoz klubu + 300 000 z prostředků města na Turnaj o pohár starosty města

    150 000 - Lucie Švancarová (XTREME) - na provoz tanečního kroužku

    100 000 - Oblastní charita Rajhrad - na provoz

      80 000 - YMCA Brno - na šermířský den

      75 000 - Junák - na provoz oddílu

      75 000 - TJ Sokol Modřice - na provoz

Ve smlouvách by mělo být uvedeno, že dotace města pokrývá schodek rozpočtu žádajícího subjektu, tj. každý subjekt se musí podílet na vlastních nákladech. Dotací města tedy není možno hradit veškeré provozní a investiční náklady žadatelů.

6. Novela vyhlášky o místních poplatcích. Vedle nájemného bude - pokud dojde současně ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - vybírán i poplatek za zábor. Např. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo se bude platit 10,- Kč/m2/den.

7. Obecně závazná vyhláška - pravidla pro pohyb psů - upravená vyhláška - doplněna povinnost doprovázející osoby odklidit psí exkrementy, účinnost od 1.1.2017.

8. Vyhláška o "nočním klidu". Novela reaguje na novelu zákona o přestupcích, která platí od 1.10.2016. Doba nočního klidu je vymezena od 22.00 do 6.00 hod kromě 7 městských akcí, jako jsou např. Svatováclavské hody, u nich je zkrácen noční klid od 2.00 do 6.00 hod, a kromě Silvestra, kdy je noční klid pouze od 3.00 do 6.00 hod, účinnost je od 31.12.2016.

9. Kontrolní výbor ZMM - kontrola vedení kroniky města. Kronikářka i kronika se nacházejí až někde za Prahou. Byl vznesen požadavek na její digitalizaci a vystavení na webu města. Uvidíme, zda, popř. kdy k tomu dojde...

10. Hlasování o tom, zda se připojit ke společné žalobě sdružení obcí proti Zásadám územního rozvoje JMK, které na našem katastru počítají s tzv. Jižní tangentou Brna. Jedná se vlastně o dálnici, tzv. Balticko-adriatický koridor, který má propojit Baltské a Jaderské moře. Každý si asi dovede představit, jak silnou, zejména kamionovou dopravu by to přivedlo do bezprostřední blízkosti Modřic. Návrh na připojení k žalobě jsem podal já a celkem pro ni hlasovalo 11 zastupitelů. Proti hlasovali Šiška, Ventruba, Brabec a Havlátová. Zřejmě jim hluk a emise z dopravy nevadí... :-(

(LiPro)