To nejlepší ze zastupitelstva 9. března 2015

12.03.2015 22:44

Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva - 8 členů koalice a 6 opozice. Do předloženého programu jsem navrhnul přidat další bod - "Publikování informací ve Zpravodaji Modřice" - bylo schváleno. V tomto bodě jsem navrhoval usnesení: "ZMM ukládá Radě města Modřice aktualizovat dokument "Informační řád města Modřice" promítnutím platného tiskového zákona." Podle tohoto dokumentu totiž postupuje Redakční rada Zpravodaje při přijímání příspěvků. Starostou bylo ale řečeno, že na zasedání Rady města, která byla týž den odpoledne, se již odsouhlasil upravený Informační řád. Na základě tohoto prohlášení jsem svůj návrh stáhnul. 

Druhý návrh usnesení k tomuto bodu přednesla Sylva Bernátová, která požadovala, aby se ve Zpravodaji vždy publikoval celý zápis ze ZMM, ne jen komentář k vybraným bodům usnesení, jako dosud (na toto téma vyjde v březnovém čísle Zpravodaje náš článek). Po kratší diskuzi byl k našemu překvapení tento návrh přijat! Došlo tak k velkému průlomu a korunování našeho několikaletého snažení o větší informovanost občanů. Věřím, že tuto snahu ocení. V dubnu by tak mělo vyjít znatelně silnější číslo Zpravodaje :-).

--------------------------------------

Největší diskuze se ale strhla k opětovnému návrhu na pověřeného strážníka pana Krakowczyka. Z minulého ZMM měl Kontrolní úkol (KV) provést pohovor se všemi městskými policisty a na základě jeho závěru se mělo rozhodnout o dalším postupu. Pohovor provedli pánové Tomandl, Mikuš a já. S každou ze čtyř dvojicí strážníků se diskutovalo asi dvě hodiny. Já jsem se osobně zúčastnil tří z nich. Samotný protokol je na čtyřech stránkách + dodatek od pana Mikuše. Zde publikuji pouze závěry.

Výsledek šetření KV k určenému strážníkovi:

  • nejednotný kolektiv s nedostatečnou metodikou činnosti
  • ze stávajících členů MP není aktuálně nikdo vhodný k výkonu funkce pověřeného strážníka - chybí přirozená autorita, potřebné znalosti a zkušenosti, osobní předpoklady

Návrh řešení KV na základě zjištěných skutečností:

  • jmenovat ze stávajících strážníků určeného je nevhodné a nezodpovědné
  • přijmout, vypsat konkurz na určeného strážníka MPM se zkušenostmi u PČR nebo praxí u MP, řídící funkce, věk nad 40 let
  • současně zachovat po dobu výběrového řízení stávající stav

Návrhy KV ke zkvalitnění práce MP:

  • pořídit nové služební vozidlo
  • zakoupit dva kusy fotopastí (Pozn.: nástroj pro boj proti zlodějům)
  • zahájit budování městského kamerového systému (Pozn.: osvědčený pomocník v boji proti kriminalitě)

Jak se asi dalo tušit, koalice nás přehlasovala v poměru 8:6 zvolením p. Krakowczyka určeným strážníkem. Vedení radnice tímto plně převzalo odpovědnost za bezpečnost ve městě.

------------------------------------

V bodu Různé byl pak vedením radnice předložen návrh obce Moravany na vytvoření Místní akční skupiny (MAS) pod názvem "MAS Bobrava, z. s."

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
 
(zdroj: NS MAS)
 
Více o MAS v okolí Brna je uvedeno na www.branabrnenska.cz.
 
K jednání byly předloženy dvě varianty:
 
1) Město se stane plnohodnotným členem MAS, kdy se bude podílet na vypracování strategického plánu MAS - zlepšení infrastruktury a životního prostředí v území, zaplatí jednorázový příspěvek cca 150 tis. Kč + budou platit členské příspěvky ve výši 5 až 10 Kč/obyv., budou moci ale čerpat dotace z Evropských fondů
 
2) Město se nestane partnerskou obcí, ale vydá souhlas pouze se zařazením svého území do územní působnosti MAS. Nebude nic platit, ale také nebude moci čerpat dotace pro svoje projekty, nebude se podílet na vypracování strategického plánu MAS. Umožní to ale čerpat dotace organizacím se sídlem na tomto území. 
 
My jsme prosazovali variantu 1) plnohodnotného člena, aby se město mohlo aktivně podílet na vypracování strategického plánu a čerpat tak dotace z EU. Bohužel jsme pro tento návrh hlasovali pouze 4 představitelé opozice. Byl přijata varianta 2) - "pasivního člena".
 
(LiPro)