Zahájili jsme průběžné měření kvality ovzduší v Modřicích

19.09.2018 21:51

Náš spolek zakoupil na podzim loňského roku přístroj AirVisual Pro a již od listopadu 2017 provádí soustavné měření kvality ovzduší v našem městě. I když se jedná o zařízení „pouze“ v hodnotě tisíců Kč, je vybaveno moderní laserovou technologií, která počítá mikroskopické částice PM2,5 ve vzduchu. Tyto částice prachu velikosti do 2,5 µm pronikají až do plicních sklípků dolních dýchacích cest. Na částice polétavého prachu se často vážou těkavé organické látky, které pak v organismu působí toxicky. Polétavý prach kromě chorob dýchacích cest způsobuje i kardiovaskulární onemocnění, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. V důsledku navázaných těkavých látek může způsobovat rakovinu. Proto je tak důležité měřit koncentraci malých částic v ovzduší. Povolený imisní limit pro PM2,5 je 25 µm. m-3/rok. Kromě těchto částic, zařízení měří i teplotu, vlhkost a hladinu CO2.

Agentura pro ochranu životního prostředí v USA (EPA) používá pro měření kvality ovzduší tzv. AQI (Air Quality Index). Ten vyjadřuje, jak čistý nebo znečištěný vzduch je a jaké jsou jeho účinky na zdraví. EPA počítá AQI pro pět hlavních znečišťujících látek ovzduší – přízemní ozon, malé částice, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a oxid dusičitý. Pro každou z těchto látek EPA stanovila národní normy kvality ovzduší na ochranu veřejného zdraví. Námi používaný přístroj měří AQI znečištění malými částicemi a podle stupně znečištění hodnotí kvalitu vzduchu v šesti kategoriích: dobrý, mírně znečištěný, nezdravý pro citlivé skupiny, nezdravý, velmi nezdravý a nebezpečný. Kategorie znečištění jsou pro názornost též vyjádřeny ve škále barev od zelené až po hnědou. Jak to vypadá, zatím, v Modřicích ukazuje následující graf. 

Jednotlivé sloupečky grafu vyjadřují průměrné měsíční hodnoty AQI od listopadu 2017 do srpna 2018. Průměrně dobrá kvalita ovzduší byla naměřena pouze v letních měsících červen až srpen, což může být i v důsledku vzrostlé zeleně, o které je známo, že je dobrým „lapačem“ prachu. Nechceme ale spekulovat a suplovat odborníky. Měření budou pokračovat dál a o naměřených hodnotách vás budeme průběžně informovat.

(LiPro)

Použité zdroje: www.airvisual.com, www.airnow.gov, www.arnika.org